ANUNȚ DE PARTICIPARE (CF 300924)

1. Informații generale privind autoritatea contractantă , în special denumirea , codul fiscal , adresa , numărul de telefon ,telefax și /sau adresa de e-mail ale persoanei de contact :Comuna Șepreuș , Cod fiscal 3519348, str.Piața Rebeliunii nr.1 județul Arad , tel/fax:0257/356262 e-mail primariasepreus@gmail.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică , în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

Imobil situat în comuna Șepreuș , județul Arad , înscris în CF 300924 Șepreuș compus din teren intravilan în suprafață de 303 mp , nr.cadastral 300924 . Imobilul aparține domeniului privat al comunei Șepreuș , iar vânzarea se face conform HCL nr.121 din 23.11.2023 și temeiul legal Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 , privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare .

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : prin solicitare scrisă de la sediul Comunei Șepreuș str.Piața Rebeliunii nr.1 , județul Arad sau accesand site-ul www.sepreus.ro .

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului , de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : documentația de atribuire se poate obține în format electronic de pe site-ul :www.sepreus.ro sau pe baza unei solicitări scrise de la sediul autorității contractante.

3.3. Costul și conditiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 100 lei se achită la caseria Comunei Șepreuș , cod fiscal 3519348 , sau prin virament bancar în contul RO48TREZ02221180250XXXXX deschis la Trezoreria Chișineu Criș , județul Arad.

3.4. Data limită privind solicitarea clarificărilor : 06.02.2024 ora 16.00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19.02.2024 ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Șepreuș , str.Piata Rebeliunii nr.1 jud.Arad , Registratura .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20 .02.2024 ora 10,00 la sediul Comunei Șepreuș , str.Piața Rebeliunii nr.1 , jud.Arad , sala de ședințe .

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad , municipiul Arad , b-dul Vasile Milea nr.2 , județul Arad cod.poștal 310131 , tel.0374/491086, fax 0257/251700 , e-mail :tr-arad-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate , în vederea publicării 17.01.2024

PRIMAR ,

PINTEAN IOAN


1. Caiet de sarcini

2. Fisa Ofertant

3. Declaratie de participare

4.Fisa de date a procedurii

5. Contract vanzare cumparare

6. Declaratie GDPR

Sari la conținut