Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului local Șepreuș

JUDEȚUL ARAD

COMUNA SEPREUS

CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA Jud.Arad 317320 Com.Sepreus ,str. Piata Rebeliunii nr. 1 ; Tel./Fax. 0257-356262 E-mail:

primariasepreus@gmail.com

H O T Ă R Â R E A nr. 100

din data de 10 noiembrie 2020

 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Şepreuş

Consiliul local al comunei Şepreuş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.11.2020.
Având în vedere:

-prevederile Ordinului Prefectului- Județul Arad nr. 658 din 26.10.2020 prin care se constată legal constituit Consiliul local al comunei Șepreuș

-prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 , cu modificările și complectările ulterioare, privind necesitatea constituirii la nivel de Consiliu a comisiilor de specialitate

-Propunerile făcute de grupurile de consilieri pentru constituirea comisiilor precum si rezultatul votului exprimat.

În temeiul art.196 alin.1lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și complectările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se organizează comisia de specialitate din domeniul economic-financiar, amenajarea teritoriului şi urbanism,juridică şi de disciplină pe lângă Consiliul Local al comunei Şepreuş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Morgociu Ioan consilier local din partea PNL.

 2. Dl. Pîrv Ioan –Aurel consilier local din partea PNL .

 3. D-na Veliciu Maria Ana consilier local din partea PNL .

 4. Dl. Pârv Mihai consilier local din partea PSD .

 5. D-na Grec Mihaela -Adela consilier local din partea PSD .

Art.2: Se organizează comisia de specialitate din domeniul agricultură, ,munca si protectie sociala,protecţie copii, protectia mediului si turism pe lângă Consiliul Local al comunei Şepreuş, având următoarea componenţă

 1. Dl. Stana Mihai consilier local din partea PSD.

 2. Dl. Boar Petru-Florin consilier local din partea PSD .

 3. Dl Hălăngău Viorel consilier local din partea PNL

Art.3: Se organizează comisia de specialitate din domeniul invăţământ, sănătate şi familie , tineret şi sport activităţi social-culturale, culte pe lângă Consiliul Local al comunei Şepreuş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Mako Andras consilier local din partea PNL .

 2. D-na Henţ Florica consilier local din partea PNL .

 3. D-șoara Strifler Adela consilier local din partea PSD.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică

 • Primarului ales al comunei Şepreuş,

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Art.5. Secretarul comunei Şepreuş va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

MAKO ANDRAS SECRETAR GENERAL ; COSMA PETRU

Sari la conținut