HCL 2018

HCL 05 – 11.01.2018 aprobare deficit bugetar secțiune dezvoltare a bugetului anului 2017 – excedentul bugetar al anului 2018
HCL 06 – 11.01.2018 desemnare reprezentant Consiliul local în Grupul de lucru pentru intocmirea amenajamentului pastoral
HCL 07 – 11.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățămînt preuniversitar – comună pentru anul scolar 2018-2019
HCL 09 – 11.01.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018 care se vor executa de beneficiarii de ajutor social
HCL 13 – 08.02.2018 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei pe anul 2018
HCL 14 – 08.02.2018 aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017
HCL 16 – 08.02.2018 privind aprobarea cotizației anuale a Consiliului local la A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
HCL 18 – 08.02.2018 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniul comunei Șepreuș aferent anului 2017
HCL 20 – 08.02.2018 privind însușirea de către Consiliul local a rezultatului reevaluării bunurilor imobile existente în patrimoniul comunei Șepreuș
HCL 22 – 08.02.2018 privind aprobarea vînzării unui teren viran în suprafață de 799 mp. existent în domeniul privat al comunei Șepreuș
HCL 25 – 08.02.2018 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor – comuna Șepreuș
HCL 32 – 29 .03.2018 privind aprobarea dării în folosință gratuită , pe termen limitat a unor bunuri existente în patrimoniul comunei
HCL 34 – 29.03.2018 privind actualizarea cuantumului chiriilor la contractele de închiriere a pășunii comunale pentru anul 2018
HCL 38 – 29.03.2018 privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Șepreuș
HCL 39 – 29.03.2018 privind stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Iluminat public al comunei Șepreuș
HCL 41 – 29.03.2018 privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului în care își desfășoară activitatea Postul de Politie Șepreuș
HCL 54 – 17 .05.2018 concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare cu operatorul Societatea Grup Salubritate Urbană SA
HCL 55 – 17.05.2018 privind aprobarea Contului de încheiere a exercitiului bugetar al comunei Șepreuș pe anul 2017
HCL 56 – 17.05.2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 15.515 mp. – domeniul privat al comunei Șepreuș
HCL 62 – 26.06.2018 privind aprobarea încheierii Contractelor de finanțare nerambursabilă selectate pentru finanțarea – fondurile bugetului local pentru activități sportive .
HCL 64 – 26.06.2018 privind stabilirea valorii activității Serviciului de iluminat public al comunei Șepreuș
HCL 72 – 19.07.2018 privind actualizarea cuantumului taxei pentru lucrări cu motocositoarea
HCL 78 – 02.08.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubritate și a procedurii pentru persoanele fizice și juridice care refuză să încheiere contracte

HCL 83 – 19.09.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administrație al Scolii gimnaziale din localitate

HCL 84 -19.09.2018 privind aprobarea Regulamentului propriu al Serviciului de Iluminat Public al comunei Șepreuș

HCL 85 – 19.09.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al comunei Șepreuș

HCLnr. 89 din 10.10.2018 privind rectificarea bugetului comunei Șepreuș pe anul 2018
HCLnr. 91 din 10.10.2018 privind aprobarea documentației Amenajare trotuare- comuna Șepreuș
HCLnr. 93 din 10.10.2018 privind aprobarea documentației Amenajare parcare scoala
HCL nr. 92 din 10.10.2018 privind aprobarea documentației Amenajarea parcului
HCL 103-22.11.2018 privind prelungirea valanbilității documentației PUG și RLU aferent comunei Șepreuș pînă la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic general
HCL nr. 104-22.11.2018 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin actul adițional nr. 210
HCL nr. 105-22.11.2018 privind aprobarea încheierii Actului adițional 1 la Contractul de concesiune a Serviciului de salubrizare al Zonei 2 din județul Arad din care face parte și UAT Șepreuș
HCL nr. 109-06.12.2018 privind stabilirea în sarcina ADI Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor- Județul Arad de a aplica prevederile OUG nr. 74-2018HCL nr. 111-06.12.2018 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren înscrisîă în c.f. nr. 304563 în suprafață de 69.734 mp. în trei loturi distincte
HCL nr. 112-06.12.2018 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren înscrisă în c.f. 304564 în suprafață de 59.888 mp. în trei loturi distincte
HCL nr. 113-06.12.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Șepreuș aferentă anului 2019

Sari la conținut