De interes: PROIECT DE HOTARARE cu privire la închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Șepreuș, județul Arad

JUDEŢUL ARAD
COMUNA ȘEPREUȘ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

cu privire la închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Șepreuș, județul Arad

Consiliul local al comunei Șepreuș, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de __ ………….. 2022 la care participa un număr de __ consilieri din totalul de __ consilieri în funcţie, şedinţa condusa de domnul consilier local ……………, ales preşedinte de şedinţa pentru o perioadă de 1 luna, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din data de ………………;


Luând în dezbatere:
referat de aprobare înregistrat la nr. … din ……. şi proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Șepreuș, județul Arad;
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei, înregistrat la nr. ___ din ___________;
avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, __ , şi __ din , prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de primar;
Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica , conform procesului verbal numărul ____ din data de __.; În conformitate cu prevederile:
a) art.3 lit.d), art.5 alin.(1), art.9 alin.(2), alin.(3),alin.(4) și alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 şi nr.
541/2009,
d) Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
e) Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) art. 129 alin. (2) litera c) și alin. (6) litera b) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu un număr de ___ voturi „pentru”, adoptă următoarea

H O T Ă R ASTE

Art.1. – (1) Se aprobă închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Șepreuș, județul Arad conform documentației de atribuire, prevăzută in Anexele 1-9 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
(2) Documentație de atribuire cuprinde:
Anexa nr. 1 – Studiul de oportunitate;
Anexa nr. 2 – Caietul de sarcini;
Anexa nr. 3 – Regulamentul privind închirierea pajiștilor prin procedura de atribuire directă;
Anexa nr. 4 – Regulamentul procedurii de licitație;
Anexa nr. 5 – Regulamentul de pășunat;
Anexa nr. 6 – Contract de închiriere;
Anexa nr. 7 – Anunțul de atribuire;
Anexa nr. 8 – Formulare
Anexa nr. 9 – Calendarul procedurii
(3) Durata de închiriere se stabilește la 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act adiţional, în condiţiile legii, dar fără să se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2. – Se aprobă constituirea unei comisii de evaluare în procedura de atribuire directă, respectiv licitație publică, precum și pentru formularea propunerilor de atribuire a suprafețelor de pajiști, în următoarea componență:
1. ……………………………………, președintele comisiei;
2. ……………………………………, membru;
3. ……………………………………, membru;
4. ……………………………………, membru;
5. ……………………………………. membru;
Art.3. – Se aprobă constituirea unei comisii de soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire directă/ licitație publică, precum și pentru formularea propunerilor de atribuire a suprafețelor de pajiști, în următoarea componență:
1. ……………………………………, președintele comisiei;
2. ……………………………………, membru;
3. ……………………………………, membru;
4. ……………………………………, membru;
5. ……………………………………, membru;
Art.4. – Se împuterniceşte Primarul comunei Șepreuș pentru organizarea procedurii de atribuire directă, respectiv, după caz, licitaţie publică şi pentru semnarea contractelor de închiriere.

Art.5. – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare se va face publica prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei si se va comunica Primarului comunei Șepreuș , judetul Arad, si Institutiei Prefectului-Judetul Arad , in vederea efectuarii controlului legalitatii.

Șepreuș ___ Martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

JUDEŢUL ARAD
COMUNA ȘEPREUȘ
CONSILIUL LOCAL
Anexă la Proiectul de hotarare nr.___din____2022

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

privind închirierea prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare a disponibilului de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Șepreuș, județul ARAD

CUPRINS:

Anexa nr. 1 Studiul de oportunitate;
Anexa nr. 2 Caietul de sarcini;
Anexa nr. 3 Regulamentul privind închirierea pajiștilor prin procedura de atribuire directă;
Anexa nr. 4 Regulamentul procedurii de licitație;
Anexa nr. 5 Regulamentul de pășunat;
Anexa nr. 6 Contract de închiriere;
Anexa nr. 7 Anunțul de atribuire; Anexa Anexa nr. 8 Formulare.
Anexa nr. 9 Calendarul procedurii.

Anexa nr.1
STUDIU DE OPORTUNITATE
privind închirierea prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare a disponibilului de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Șepreuș, județul ARAD

1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat .
Obiectul licita
\ţiei deschise prin atribuire directa sau prin licitație publică cu strigare a disponibilului de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Șepreuș, județul ARAD, identificate după cum urmează:

Nr. crt

Trup de pajiște

Suprafața TOTALĂ
– hectare

Parcelă
1.
Orastes – limita com. Misca
133.64
PS 1
31.04 ha

PS 10
80.15 ha

PS 19
21.26 ha

PS 37
1.19 ha
2.
Holumburi – Via Doditi
73.34
PS 16
5.83 ha

PS 70
32.62 ha

PS 75
0.38 ha

PS 78
28.60 ha

PS 86
5.91 ha
3.
Mesterhaz
29.26
PS 33
6.52 ha

PS 47
4.74 ha

PS 50
18.00ha
4.
Mesterhaz – limita com. Misca
1.38
PS 36
1.38 ha
5.
Via Doditi
11.09
PS 65
11.09 ha
6.
Vuculeasca – Colonelu
10.30
PS 91
0.59 ha

PS 92/1
9.71 ha
7.
Tarina – Miclaus
20.11
PS 146
4.66 ha

PS 148
1.85 ha

PS 154
4.40 ha

PS 158 – 156
9.20 ha
8.
Tarina – Vuculeasca
12.73
PS 172
9.61 ha

PS 176
3.12 ha
9.
Orastes – Cimitir
44.87
PS 201
30.00 ha

PS 207
2.82 ha

PS 213(313)
9.95 ha

BF 3448 – 201/1
2.10 ha
10.

Beloc
58.50
PS 208
4.84 ha

PS 219
7.30 ha

PS 222
10.95 ha

PS 225
4.73 ha

PS 227
22.31 ha

PS 242
8.37 ha
11.

Beloc – Grajduri
8.69
PS 236
1.78 ha

PS 238
6.91 ha
12.

Pasune vaci – BF 3221
214.26
PS 257
0.49 ha

PS 276
3.74 ha

PS 296
59.98 ha

PS 301
2.79 ha

PS 298
11.55 ha

PS 310
7.05 ha

PS 313
107.07 ha

PS 316
10.46 ha

PS 260
8.68 ha

PS 288/1
2.45 ha
13.
Corda – limita com. Misca
58.24
PS 266
12.44 ha

PS 268
3.75 ha

PS 270
12.73 ha

PS 272
1.68 ha

PS 273
27.64 ha
14.
Pustuta
72.13
PS 322
15.90 ha

PS 325
43.38 ha

PS 325/2

12.85 ha
15.
Armata
9.57
PS 365
0.69 ha

PS 366
3.06 ha

PS 368
5.82 ha
16.
Grajduri
47.04
PS 370/2
27.84 ha

PS 370/3
8.90 ha

PS 379
10.30 ha
17.
Tabara
39.96
PS 372
4.00 ha

PS 374
6.72 ha

PS 378
29.24 ha
18.
Grajduri I
16.60
PS 384
3.25 ha

PS 385
1.58 ha

PS 387
4.83 ha

PS 389
3.94 ha

PS 389/1
3.00 ha
19.
Grajduri SMA
18.24
PS 394
5.72 ha

PS 397
1.86 ha

PS 399
0.68 ha

PS 401
8.61 ha

PS 404
1.37 ha
20.
Balta Botoc
18.15
PS 406
1.08 ha

PS 410
3.91 ha

PS 413
4.40 ha

PS 415
0.78 ha

PS 417
1.18 ha

PS 419
2.64 ha

PS 420
2.79 ha

PS 498
1.37 ha
21.
Balta
18.28
PS 430
18.28 ha

22.
Cinepiste
50.23
PS 437(444;469)
44.23 ha

PS 439
3.54 ha

PS 441
2.46 ha
23.
Iugare
12.62
PS 532
2.60 ha

PS 534/1
10.02 ha
24.
Plopiste

18.17
PS 534/2
4.87 ha

PS 537/1
8.57 ha

PS 537/2
4.73 ha
25.
Balta – primarie
12.22
PS 425
12.22 ha

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ
1009.62 ha

2. Obiectivele locatorului (proprietar):
a) menţinerea suprafeţelor de pajişti,
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal,
c) creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte,
d) realizarea de construcţii zoopastorale sau modernizarea celor existente,
e) drumuri de acces la construcţiile zoopastorale şi golurile alpine,
f) realizarea de surse de apă potabilă, puţuri, aducţiuni de apă necesare pentru exploataţie.

3. Motive de ordin social
Până la această dată s-au înregistrat o serie de solicitări din partea locuitorilor comunei Șepreuș, persoane fizice sau juridice, crescători de animale, privind închirierea păşunilor de pe raza localităţii. În conformitate cu art. 9 alin.2 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare „(2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani. Suprafetele de pajisti ramase nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor.”

4. Motive de ordin financiar şi economic
În conformitate cu art. 9 alin.7 din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 „Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică sau privată a comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.”

5. Motive de mediu
a. Determinarea părţilor din pajişte care sunt oprite de la păşunat,
b. Respectarea capacităţii de păşunat a pajiştii,
c. Realizarea păşunatului pe secţiuni pentru diferite specii de animale,
d. Orice alte elemente necesare punerii în valoare şi exploatării raţionale a pajiştii,
e. Respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu.
6. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii procedurii
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 modificată și completată prin Legea 44/2018 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primarii, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE a U.A.T. Șepreuș, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajiști disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act adiţional, în condiţiile legii, dar fără să se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
Se propune ca procedură de atribuire a contractului de închiriere:
-Atribuirea directă respectând prevederile Legii 44/2018 care se va desfășura conform cu Regulamentul procedurii de atribuire directă, Anexa 3 a Documentației de închiriere.
– Licitație publică cu strigare pentru suprafețele de pajiști rămase disponibile după atribuirea directă care se va desfășura conform cu Regulamentul procedurii de licitație publică cu strigare, Anexa 4 a Documentației de închiriere.
7. Durata închirierii
Durata închirierii va fi de 7 ani.
8. Termene de realizare a procedurii de închiriere
După adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șepreuș de aprobare a închirierii pajiştilor susmenţionate se va proceda la iniţierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, conform următoarelor acte normative: OUG 34/2013, HG.1064/2013, Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.407/2013, Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.544/2013 şi prevederilor Codului civil aflat în vigoare.
După adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șepreuș se va proceda la afişarea anunţului publicitar la sediul Primăriei comunei Șepreuș şi la publicarea anunţului publicitar privind licitaţia publică într-un ziar local şi pe site-ul instituţiei.
Licitaţia publică va avea loc la data limită care va fi prevăzută pentru depunerea ofertelor şi documentaţiei.
9. Încheierea contractului de închiriere
Contractul de închiriere se va încheia cu ofertantul/ofertanţii care va/vor fi declarat/declaraţi câştigător/câştigători avându-se în vedere ofertele prezentate în cadrul licitaţiei publice şi condiţiile stabilite în caietul de sarcini. În cazul unei singure oferte pentru un lot de pajişte, contractul de închiriere se va întocmi prin atribuire directă la preţul oferit care nu poate fi mai mic decât preţul de pornire al licitaţiei stabilit prin hotărâre de Consiliul local al comunei Șepreuș.
10. Pretul inchirierii
Pretul inchirierii se stabileste tinand cont de echilibrul financiar dintre valoarea productiei de iarba disponibila si obligatiile impuse utilizatorului de pajisti permanente prin cheltueli cu implementarea amenajamentului pastoral , ori nefiind intocmit amenajamentul pastoral pentru pasunile proprietatea privata a UAT Sepreus pretul inchirierii nu poate fi stabilit in functie de acest criteriu. In acest context la stabilirea pretului se ia in calcul ca si in anii anteriori , productia masei verzi conform AGR2b . Pretul fiind produsul dintre aceasta productie si pretul la masa verde stabilit de Consiliul Judetean Arad prin Hotararea nr.404 din 21.12.2021 ( art.6 alin. 4 din HG nr.1064/2013 cu modificarile ulterioare ).
Conform datelor din AGR2b kg masa verde /ha este de 10.000 kg iar pretul mediu al masei verzi stabilite de Consiliu Judetean Arad prin Hotararea nr.404 din 21.12.2021 este de 0,025 lei /kg , astfel 10.000 Kg masa verde/ha X 0,025 lei /kg = 250 lei/ha

Nr. crt.

Pasunea
Suprafaţa totala – ha

Pret – lei

2
3
4

1
PS 1
31.04 ha
7760
2
PS 10
80.15 ha
20037.5
3
PS 19
21.26 ha
271.26
4
PS 37
1.19 ha
297.5
5
PS 16
5.83 ha
1457.5
6
PS 70
32.62 ha
8155
7
PS 75
0.38 ha
95
8
PS 78
28.60 ha
7065
9
PS 86
5.91 ha
1477.5
10
PS 33
6.52 ha
1630
11
PS 47
4.74 ha
1185
12
PS 50
18.00ha
4500
13
PS 36
1.38 ha
345
14
PS 65
11.09 ha
2772.5
15
PS 91
0.59 ha

147.5
16
PS 92/1
9.71 ha
2427.5
17
PS 146
4.66 ha
1165
18
PS 148
1.85 ha
462.5
19
PS 154
4.40 ha
1100
20
PS 158 – 156
9.20 ha
2300
21
PS 172
9.61 ha
2402.5
22
PS 176
3.12 ha
780
23
PS 201
30.00 ha
7500
24
PS 207
2.82 ha
705
25
PS 213(313)
9.95 ha
2487.5
26
BF 3448 – 201/1
2.10 ha
525
27
PS 208
4.84 ha
1210
28
PS 219
7.30 ha
1825
29
PS 222
10.95 ha
2737.5
30
PS 225
4.73 ha
1182.5
31
PS 227
22.31 ha
5577.5
32
PS 242
8.37 ha
2092.5
33
PS 236
1.78 ha
445
34
PS 238
6.91 ha
1727.5
35
PS 257
0.49 ha
122.5
36
PS 276
3.74 ha
935
37
PS 296
59.98 ha
14995
38
PS 301
2.79 ha
697.5
39
PS 298
11.55 ha
2887.5
40
PS 310
7.05 ha
1762.5
41
PS 313
107.07 ha
26767.5
42
PS 316
10.46 ha
2615
43
PS 260
8.68 ha
2170
44
PS 288/1
2.45 ha
612.5
45
PS 266
12.44 ha
3110
46
PS 268
3.75 ha
937.5
47
PS 270
12.73 ha
3182.5
48
PS 272
1.68 ha
420
49
PS 273
27.64 ha
6910
50
PS 322
15.90 ha
3975
51
PS 325
43.38 ha
10845
52
PS 325/2

12.85 ha
3212.5
53
PS 365
0.69 ha
172.5
54
PS 366
3.06 ha
765
55
PS 368
5.82 ha
1455
56
PS 370/2
27.84 ha
6960
57
PS 370/3
8.90 ha
2225
58
PS 379
10.30 ha
2575
59
PS 372
4.00 ha
1000
60
PS 374
6.72 ha
1680
61
PS 378
29.24 ha
7310
62
PS 384
3.25 ha
812.5
63
PS 385
1.58 ha
395
64
PS 387
4.83 ha
1207.5
65
PS 389
3.94 ha
985
66
PS 389/1
3.00 ha
750
67
PS 394
5.72 ha
1430
68
PS 397
1.86 ha
465
69
PS 399
0.68 ha
170
70
PS 401
8.61 ha
2152.5
71
PS 404
1.37 ha
342.5
72
PS 406
1.08 ha
270
73
PS 410
3.91 ha
977.5
74
PS 413
4.40 ha
1100
75
PS 415
0.78 ha
195
76
PS 417
1.18 ha
295
77
PS 419
2.64 ha
660
78
PS 420
2.79 ha
697.5
79
PS 498
1.37 ha
342.5
80
PS 430
18.28 ha

4570
81
PS 437(444;469)
44.23 ha
11057.5
82
PS 439
3.54 ha
885
83
PS 441
2.46 ha
615
84
PS 532
2.60 ha
650
85
PS 534/1
10.02 ha
2505
86
PS 534/2
4.87 ha
1217.5
87
PS 537/1
8.57 ha
2142.5
88
PS 537/2
4.73 ha
1182.5
89
PS 425
12.22 ha
3055

Orice ofertă care va avea un nivel minim al chiriei sub cel stabilit de Consiliul local Șepreuș va fi respinsă.

Șepreuș ___ Martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

Anexa nr. 2

CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare a disponibilului de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Șepreuș, județul ARAD

1.Informatii generale privind obiectul închirierii
Prezentul Caiet de sarcini cuprinde date referitoare la obiectul și durata închirierii, condițiile de exploatare a terenului, clauze financiare, cerințe impuse de organizator, pentru disponibilul de pajiști aflate în domeniul privat aparținând U.A.T. Șepreuș, județul ARAD.
Legislație aplicabilă:
1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 publicată in Monitorul oficial nr. 267/13.05.2013;
2. Hotărârea de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
3. O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare; 4. Ordin nr. 544/2013 Met. de calcul al încărc. optime de animale pe hectar de pajişte.
5. Ordin M.A.D.R. nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor
6. Legea nr. 44/2018 privind modificarea și completarea OUG 34/2013 privind modificarea și completarea Legii 18/1991.
2.OBIECTUL ÎNCHIRIERII
2.1.Obiectul închirierii: terenuri agricole – categoria de folosință pășune.
2.2.Terenurile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului privat al U.A.T. Șepreuș, județul ARAD și se regăsesc descrise parcelar în tabelul următor.

Capacitatea de pãșunat

Trup de pajiște

Suprafața parcele de
exploatare
(ha)

Productia de masa verde kg/ha

Producția totalã de masã verde (kg)
(col 1 x 2)

Număr zile de pășunat
Încãrcare cu UVM
(UNITATE VITĂ MARE)

Încărcătura minimă de animale
0,3 UVM
Încărcătura maximă de
animale
1 UVM
0
1
2
3
4
5
6
Orastes – limita com. Misca
133.64

Holumburi – Via Dodita
73.34

Mesterhaz
29.26

Mesterhaz – limita com. Misca
1.38

Via Dodita
11.09

Vuculeasca – colonelu
10.30

Tarina – Miclaus
20.11

Tarina – Vuculeasca
12.73

Orastes – Cimitir
44.87

Beloc
58.50

Beloc – Grajduri
8.69

Pasune Vaci – BF 3221
214.26

Coarda – limita com. Misca
58.24

Pustuta
72.13

Armata
9.57

Grajduri
47.04

Tabara
39.96

Grajduri I
16.60

Grajduri SMA
18.24

Balta – Botoc
18.15

Balta
18.28

Cinepiste
50.23

Iugare
12.62

Plopiste
18.17

Balta – Primarie
12.22

Pentru calculul încărcăturii de animale este folosită formula redată în Ordinul 544/2013 art.10.
Î.A. = (P.d)/( (Ci x Z.p)) = UVM
ÎA = încărcătura cu animale/ha de păşune exprimată în UVM/ha P.d = producţia disponibilă de masă verde (kg/ha),
C.i. = consum zilnic de iarbă – 65 kg/UVM.
Z.p. = număr de zile de păşunat într-un sezon.

Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redată în tabelul următor întocmit conform legislației în vigoare (s-au utilizat ratele de conversie stabilite pentru Statele Membre prin Regulamentul (CE nr.1974/2006), transpuse pe plan naţional în OMADR nr. 544/2013.
Conversia în UVM a speciilor de animale domestice

Specificare

Coeficient transformare UVM
de în
Nr. capete
pentru 1 UVM
Tauri ,vaci si alte bovine de mai mult de 2 ani ecvidee de mai mult de 6 luni
1,0

1,0
Bovine intre 6 luni si 2 ani
0,6

1,6
Bovine de mai putin de 6 luni
0,4

2,5
Ovine
0,15

6,6
Caprine
0,15

6,6

3.Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii
Îmbunătățirea nivelului de producție și utilizarea pășunilor reprezintă o axă prioritară a Primăriei Șepreuș, și se dorește a se realiza în corelație directă cu cantitatea și calitatea producțiilor animaliere obținute, în special din exploatarea speciilor de bovine, ecvine , ovine si caprine.
3.DURATA ÎNCHIRIERII
2. 1.Terenurile se închiriază pe o perioadă de 7 ani (conform H.C.L) cu posibilitatea de prelungire prin act adițional la contractual de închiriere și cu posibilitatea revizuirii anuale a contractului de închiriere, inclusiv a prețului chiriei, conform legislației în vigoare.
4.CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A TERENULUI
3. 1.Terenurile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, vor fi folosite doar pentru pășunatul animalelor.
4.2.Locatarul dobândește dreptul de a exploata în mod direct terenul, pentru care va plăti o chirie anuală la valoarea stabilită prin Contractul de închiriere în urma licitației publice . Chiria împreună cu taxa de teren calculată în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se constituie venit propriu al administrației. Pentru suprafața de pășune care se închiriază, locatarul are obligația realizării lucrărilor de exploatare rațională și întreținere a acestor pășuni .
5.CLAUZE FINANCIARE
-Pentru localitatea Șepreuș, satul Șepreuș, suprafețele disponibile și eligibile de pajiști sunt de 1002.33 hectare; Valoarea de pornire la licitatia publica cu strigare a chiriei anuale este 250 lei/ha.
Pasul de strigare în cazul de organizare a licitației publice cu strigare este de 10 % (pasul se calculează 10% din produsul preț/ha X nr.hectare). Pentru adjudecarea licitației în cazul fiecărei parcele este necesar un număr de minim un pas de strigare.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere acceptarea prețului de pornire în cazul procedurii de atribuire directă sau cel mai mare nivel al chiriei obținut prin licitare publică în cazul licitației publice cu strigare.

6.CERINȚE IMPUSE DE ORGANIZATOR
6.1.Solicitanți pentru închirierea pajiștilor U.A.T. Șepreuș pot fi doar crescători de animale din cadrul comunității locale (deținători de exploatație înregistrată pe raza U.A.T. Șepreuș, județul ARAD) și/sau Organizații/Asociații locale ale crescătorilor de animale, legal constituite tot din cadrul comunităților locale.
6.2.Vor fi admiși la ședința publică de atribuire directă sau la licitația publică cu strigare doar crescătorii de animale persoane fizice și juridice care vor depune la Registratura Primăriei Șepreuș dosarul de participare la închiriere, până la data și ora stabilite de către Primăria comunei Șepreuș și anunțate prin Anunț public cu respectarea legislației în vigoare. Dosarul de participare la închiriere va conține următoarele documente:
I.Pentru crescătorii de animale:
a) solicitare înscriere la închiriere ce include o declaraţie privind numărul de animale înscrise în registrul agricol, cu solicitarea suprafeței – formular anexă la caietul de sarcini .
b) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului – formular anexă .
c) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna – declarație scrisă .
d) declarație de imparțialitate – formular anexă .
e) declarație de eligibilitate – formular anexă .
f) copie după actul de identitate
g) dovada că animalele pentru care se solicită păşune sunt înscrise în RNE și registrul Agricol din cadrul Primăriei Șepreuș – adeverință primărie și medic veterinar, cel tarziu la data depunerii cererii.
h) certificat fiscal din care să rezulte faptul că solicitantul nu are datorii neachitate faţă de bugetul local.
i) o declarație pe proprie răspundere privind alte contracte de închiriere/concesiune/arendă, comodat pentru suprafețe de pășuni deținute pe raza altor unități administrativ – teritoriale și numărul de animale aferent acestora
j) dovada achitării contravalorii documentației de licitație de 100 lei și a garanției de participare 100 lei (care se restituie necâștigătorilor).

II) Pentru organizaţiile şi asociaţiile locale ale crescătorilor de animale
a) solicitare înscriere la închiriere
b) copie după actul de identitate al administratorului
c) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;
d) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna – declarație scrisă
e) declarație de imparțialitate
f) declaraţie privind eligibilitatea
g) documentele de înfiinţare şi funcţionare: cod fiscal, hotărâre judecătorească de înfiinţare, actul constitutiv, statutul asociaţiei / statutul societăţii din care să reiasă şi obiectul de activitate, certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte şi codul unic de înregistrare;
h) certificat fiscal din care să rezulte faptul că solicitantul nu are datorii neachitate faţă de bugetul local
i) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;
j) documentul de certificare a încărcăturii cu animale: tabele cu numărul animalelor, numele, prenumele, CNP, adresa şi semnătura proprietarilor că dau animalele la păşunat la asociaţia pentru care a semnat la care se anexează adeverinţe eliberate de primărie – registrul agricol cu efectivele de animale deţinute şi adeverinţe eliberate de medicul veterinar cu efectivele de animale înregistrate în RNE pentru fiecare proprietar în parte aduse la zi;
Notă: toate copiile din dosarul de participare la licitaţie vor fi certificate – „copie conformă cu originalul”;
k) o declarație pe proprie răspundere privind alte contracte de închiriere/concesiune/arendă, comodat pentru suprafețe de pășuni deținute pe raza altor unități administrativ – teritoriale și numărul de animale aferent acestora
l) dovada achitării contravalorii documentației de licitație de 100 lei și a garanției de participare 100 lei (care se restituie necâștigătorilor).

6.2. Nu vor fi admişi la închiriere participanți care:

a) se află în procedura reorganizării judiciare, insolvență sau a falimentului;
b) dosarul de participare la închiriere este incomplet;
c) prezintă unul din certificatele solicitate în afara termenului de valabilitate;
d) au datorii faţă de bugetul local înscrise în certificatul fiscal;
e) nu au exploatația sau animalele înscrise în RNE la data depunerii cererilor.

7.CONDITII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA INCHIRIERII
7.1. Destinația: organizare pășunat pe specii de animale: bovine, ecvine, caprine,ovine;
7.2. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul locatorului sa rezilieze unilateral contractul de închiriere, după o preavizare de 30 zile.
7.3. Locatarul are obligația sa asigure exploatarea prin pășunat, eficace în regim de continuitate și de permanenta a terenului ce face obiectul închirierii. In acest scop el trebuie sa respecte încărcătura de animale/ha prezentând in acest sens în fiecare an, o declarație pe propria răspundere privind efectivul anual de animale scoase la pășunat, declarație ce va fi depusa la registratura Primăriei Șepreuș până cel târziu în data de 1 aprilie a anului respectiv. Daca din datele prezentate în declarație reiese că nu este respectată încărcătura minimă impusă, pentru lotul respectiv și dacă nu se respectă data maximă de depunere a declarației, atunci contractul se reziliază de drept.
7.4. De asemenea locatarul va respecta toate legile în vigoare cu privire la obiectul închirierii și va ține cont de Strategia privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu si lung, aprobată prin Ordinul Ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor si al Ministrului administrației publice nr. 226/235/2003, cu modificările și completările ulterioare.
7.5. Locatarul va efectua lucrări de fertilizare cu îngrășăminte organice, acestea exercitând un efect ameliorativ asupra însușirilor fizice, chimice si trofice ale solului. O metodă simplă, deosebit de eficientă și foarte economică este fertilizarea prin târlire( târlirea este o metoda veche de fertilizare practicata de crescatorii de ovine pentru ingrasarea terenurilor ).Desemenea va executa urmatoarele lucrari : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate; distrugerea muşuroaielor si nivelarea acestora; curăţarea pajiştei de pietre , cioate, gunoaie; fertilizare; taierea arboretului nedorit si inlaturarea vegetatiei arbustive.
7.6. Odată cu semnarea contractului, locatarul are obligația sa respecte toate prevederile si procedurile ce decurg din legislația privind protecția mediului.
7.7. Inainte de ieșirea la pășunat se va face controlul sanitar – veterinar al animalelor prin certificatele eliberate de circumscripția sanitar – veterinară.
7.8. Locatarul are obligația sa anunțe circumscripția sanitar – veterinară si Primăria Șepreuș, în termen de 48 ore, în cazul îmbolnăvirii animalelor, apariția unor boli infectocontagioase sau a mortalității animalelor.
7.9. Locatarul este obligat sa plătească anual chiria și taxa pe terenul care face obiectul contractului de închiriere conform Codului fiscal si a Hotărârii Consiliului Local Șepreuș, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale.
7.10. Locatarul nu poate subînchiria sau cesiona, în tot sau în parte, terenul și lucrările ce fac obiectul contractului de închiriere.
7.11. Locatarul este obligat sa întrebuințeze bunul imobil – terenul – potrivit destinației sale – pășune.
7.12. Locatorul are dreptul ca prin împuterniciții săi să controleze modul cum este folosit și întreținut de către locatar terenul închiriat și să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri și folosirii judicioase, potrivit destinației stabilite in cadrul licitației.
7.13. Terenul închiriat va fi folosit în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care a fost închiriat, iar eventualele schimbări de destinație sunt interzise
7.14. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen ori prin oricare altă clauză de încetare stipulată prin Contractul de închiriere, locatarul este obligat să restituie locatorului, în deplina proprietate, bunurile de retur in mod gratuit și libere de orice sarcini, fără nici o pretenție de despăgubire.
7.15. Obligațiile si atribuțiile utilizatorului de pășune sunt descrise și impuse prin Regulamentul de pășunat , anexă la contractul de închiriere.

8.NIVELUL MINIM AL CHIRIEI
8.1. Chiria anuală pentru suprafețele de pajiști ale comunei Șepreuș supuse atribuirii prin închiriere este de prețul minim lei/hectar/an, pentru primul an de închiriere.
8.2. Pentru anii fiscali următori, chiria se poate modifica prin Hotărâre a Consiliului local.
8.3. Chiria anuală se va achita în lei, de către locatar până la data de 20 decembrie a fiecarui an. Executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calculul penalităților de întârziere conform dispozițiilor legale în vigoare. Daca până la sfârșitul lunii februarie a anului următor nu se achită plata chiriei aferentă anului respectiv, contractul se va rezilia de drept fără alte formalități.
8.4. Chiria obținută va reprezenta venit la bugetul local.

9. OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI A PERSOANELOR
9.1. Dejecțiile de la animale vor fi folosite în amestec cu apa pentru fertilizarea zonei de pășunat și asigurare masa furajera.
9.2. Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate, împotriva atacurilor animalelor din ferme.

10.CLAUZELE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE
ÎNCHIRIERE
10.1. Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia.
10.2. In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către proprietar.
10.3. In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, în termen de 30 zile de la notificare si predarea bunului închiriat liber de sarcini.
10.4. Locatarul poate renunța la închiriere din motive obiective, justificate.
10.5. Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare.
10.6. La încetarea din orice cauza a contractului de închiriere, bunul care a făcut obiectul contractului va fi returnat proprietarului liber de sarcini.

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate, P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

Anexa nr. 3

Regulamentul pentru închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a U.A.T.
Șepreuș prin procedura de atribuire directă

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1:
Prezentul Regulament stabilește conţinutul privind organizarea și desfăsurarea procedurii de atribuire directă prin ședință publică a pășunilor aflate în proprietatea privată a U.A.T. Șepreuș, precum și cadrul general privind încheierea contractelor de închiriere de bunuri proprietate privată (suprafețe de pajiști), în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, modificată și completată prin Legea 44/2018.
ART. 2: Atribuirea directă prin contract de închiriere are ca obiect suprafețele de pajiște cât și alte categorii de terenuri cu destinație de pășune ori fâneață aflate în proprietatea privată a U.A.T. Șepreuș.
ART.3: Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia locatarului, pentru durata de 7 ani, conform O.U.G. nr. 34/2013 și a normelor de aplicare a acesteia modificată și completată prin Legea 44/2018.
ART. 4: (1) Se intocmește dosarul închirierii pentru fiecare contract atribuit și se păstrează atâta timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 7 ani de la data finalizării contractului de închiriere.
(2) Dosarul închirierii trebuie sa cuprindă:
a) Studiul de Oportunitate cu descrierea modalităților de închiriere, prin ședință publică de atribuire directă cât și prin licitație publică cu strigare dacă este cazul;
b) Hotărârea Consiliului Local al U.A.T. Șepreuș de aprobare a închirierii
c) Anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere și dovada
transmiterii acestora spre publicare;
d) Caietul de sarcini;
e) Procesul verbal de adjudecare a închirierii însoțite de documentele care au stat la baza
acestei decizii (fișa solicitantului de atribuire directă prin ședință publică);
f) Contestațiile de anulare a procedurii de atribuire directă, dacă este cazul;
g) Contractul de închiriere semnat, însoţit de schița de amplasare a pajiştii și suprafața alocată.
h) Proces – verbal de predare – primire amplasament;

CAPITOLUL II
PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE INŢIERE A ÎNCHIRIERII PRIN
ATRIBUIRE DIRECTĂ

SECTIUNEA 1 Iniţiativa închirierii ART.5:
(1) Inchirierea prin atribuire directă în ședință publică are loc ca urmare a solicitarii crescătorilor de animale membrii ai colectivităţii locale, persoane fizice sau juridice cu sediul social al exploatației pe raza U.A.T. Șepreuș.
(2) Inițiativa închirierii prin atribuire directă are loc pe baza Studiului de oportunitate care cuprinde urmatoarele elemente: a) descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat; b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea închirierii; c) nivelul minim al valorii chiriei; d) procedura utilizată pentru atribuirea Contractului de închiriere atribuirea directă în ședință publică sau licitația cu strigare acolo unde este cazul; e) durata estimată de închiriere;
(3) Studiul de oportunitate se aprobă de către locator.
SECTIUNEA a 2-a Procedura de atribuire prin atribuire directă
ART. 6
Se stabilesc urmatoarele proceduri de atribuire a contractelor de închiriere a pãşuni conform cadrului legislativ:
a) Atribuire directă
Extras din Legea 44/2018 privind modificarea și completarea OG 34/2013-
(La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Suprafeţele de pajişti rămase nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor
b) Păşunea se va atribui direct şi pe specii de animale.
SECTIUNEA a 3-a Documentaţia de atribuire prin ședință publică de atribuire directă
ART. 7
(1) Caietul de sarcini se elaborează in conformitate cu prevederile
a) OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
b) Ordinului nr. 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;
c) Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
d) Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiste;
e) Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
f) Legea 44/2018 privind modificarea și completarea OG 34/2013
(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă urmatoarele elementele:
a. informatii generale privind obiectul închirierii
b. scopul închirierii
c. obiectul închirierii si condiții privind încheierea contractului
d. condiții obligatorii privind exploatarea închirierii
e. durata contractului de închiriere
f. nivelul minim al valorii chiriei
g. garanția de participare este de 100 lei care se restituie necâștigătorilor
h. regimul bunurilor utilizate de locatar în derularea închirierii
i. obligațiile privind protecția mediului și a persoanelor
j. clauzele referitoare la încetarea contractului de închiriere
k. contravaloarea caietului de sarcini și a documentației pentru închiriere este de 100 lei.

SECTIUNEA a 4-a Reguli privind anunţul de atribuire directă
ART. 8
(1) Se intocmeste anunţul de atribuire directă, după aprobarea documentaţiei de închiriere prin ședință publică de atribuire directă de către locator. Anunțul va fi publicat in presa locala precum și pe site-ul Primăriei Șepreuș județul ARAD.
(2) Anunţul de atribuire directă va cuprinde urmatoarele elementele:
1. Informaţii generale privind locatorul
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii
2.1 Procedura aplicată
3. Informaţii privind documentaţia de închiriere;
3.1 Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de închiriere
3.2 Denumirea și adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de închiriere
3.3 Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar

4. Informaţii privind cererile de înscriere:
4.1 Data limită de depunere a cererilor de înscriere la ședința publică de atribuire directă
5. Data si locul la care se va desfăsura sedinţa publică de atribuire directă
6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor

SECTIUNEA a 5-a ORGANIZATORUL INCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE
DIRECTĂ
Primăria Șepreuș, cu sediul în localitatea Șepreuș, str.Piata Rebeliunii , nr.1 județul ARAD
SECTIUNEA a 6-a DATA ORGANIZĂRII INCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ
Atribuirea directă se va organiza în termen de 13 zile calendaristice de la data apariției anunțului într-un ziar cunoscut în zonă, precum și pe site-ul și la sediul Primăriei Șepreuș, judeţul ARAD.
SECTIUNEA a 7-a CLAUZE FINANCIARE
Atribuirea directă se va realiza la suma de: 250 prețul minim lei/ha/an Contractul de închiriere va fi încheiat la valoarea de pornire a ședinței publice de atribuire directă în cazul în care valoarea este acceptată de crescătorul de animale solicitant.

CLAUZE DE PROPORȚIONALITATE INTRE SUPRAFAȚA DE PAJIȘTI ȘI NUMĂRUL DE ANIMALE din RNE/2022 al U.A.T. ȘEPREUȘ
Conform cu impunerile Legii 44/2018 privind modificarea și completarea OG 34/2013- articolul 9, alineatul (2), atribuirea suprafețelor de pajiște se realizează prin atribuire directă în funcție de suprafeţele de pajişti disponibile și proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie. Suprafețele de pajiști se pot atribui direct proporţional cu efectivele de animale , cu respectarea incarcaturii minime si a incarcaturii optime , stabilite prin prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL III
DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE DIRECTA IN VEDEREA
INCHIRERII SUPRAFEȚELOR DE PĂȘUNE

SECTIUNEA a 1-a ATRIBUIREA DIRECTĂ prin ședință publică

Art. 9 Organizarea atribuirii directe prin ședință publică
Ședința publică pentru Atribuirea directă a suprafețelor de pajiști disponibile se va organiza în termen de 13 zile calendaristice de la data apariției anunțului în presă, pe site-ul Primăriei Șepreuș şi la sediul Primăriei Șepreuș, judeţul ARAD.
In primele 10 zile de la apariția anunțului privind data de ședință publică se primesc cererile de participare la atribuirea directă. In următoarea zi (ziua calendaristică 11) Comisia de atribuire directă, evaluare și licitaţie va evalua cererile depuse și va afișa Procesul verbal de constatare a îndeplinirii calității de participant la atribuirea directă. In următoarea zi (ziua calendaristică 12) se primesc și se soluționează eventualele contestații legate de îndeplinirea calității de participant la atribuirea directă și se afișează rezultatul soluționării contestațiilor.
La data și ora stabilită prin anunț pentru ședința publică de atribuire directă vor fi prezenţi membrii Comisiei de atribuire directă evaluare și licitaţie, cât şi crescătorii de animale persoane fizice și juridice validați să participe la atribuirea directă care vor avea asupra lor documente doveditoare a achitării taxelor de participare.
Asociaţiile participante la atribuirea directă vor fi reprezentate de către preşedinţii acestora sau de către un împuternicit cu delegaţie specială, persoanele juridice vor fi reprezentate de către administratorul firmei sau împuternicitul acestuia prin delegaţie specială;
Eventualele obiecţiuni legate de modul de organizare vor fi formulate înainte de deschiderea şedinţei publice de atribuire directă şi vor fi soluţionate pe loc.
Comisia de atribuire directă, evaluare și licitaţie va verifica îndeplinirea calității de participant şi va încheia un proces – verbal al şedinţei publice de atribuire directă, precizând participanții admişi şi respinşi şi motivele care au stat la baza respingerii.
La atribuirea directă vor putea participa doar crescătorii de animale persoane fizice ori juridice declaraţi admişi și care au solicitat suprafețele de pajiști în mod clar în cererea de atribuire.
Comisia de atribuire directă de evaluare și licitaţie va trece la atribuirea directă anunțând suprafața cadastrală, destinația de pășunat bovine, ecvine , ovine sau caprine după caz cât și prețul de închiriere stabilit prin Caietul de sarcini. Dacă suprafața de pășune este solicitată de un singur crescător de animale persoană fizică sau juridică deținător al categoriei de animale pentru care este destinată pajiștea respectivă acesta este declarat câștigător.
În cazul în care pentru o suprafață sunt cel puțin doi solicitanți, când solicită suprafețe mai mari decât se cuvine proporțional cu numărul de animale ori din oricare alt motiv care împiedică atribuirea directă comisia va declara suprafețele respective calificate pentru închirierea prin licitație publică cu strigare.
Modul de desfăşurare a atribuirii directe se va menţiona în procesul-verbal al şedinţei.
Procesul-verbal al şedinţei va fi semnat de către membrii Comisiei de atribuire directă, evaluare și licitaţie cât şi de către participanţii la atribuire. La cerere se va înmâna câte o copie şi participanţilor;
Contestaţiile formulate cu privire la modul de desfăşurare a atribuirii directe se depun la registratura Primăriei Șepreuș, în termen de 24 de ore de la data atribuirii directe şi vor fi soluţionate în termen de 24 de ore. Contestaţiile vor fi motivate în drept şi în fapt arătându-se probele pe care le administrează şi motivele de drept pe care se întemeiază.
Comisia de atribuire directă, evaluare și licitaţie va preciza în încheierea procesului-verbal crescătorul de animale persoană fizică ori juridică câştigător; suma cu care s-a atribuit direct suprafața; cât și identificarea cadastrală a suprafeței adjudecate.
Participantul la ședința de atribuire directă declarat câştigător are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare, să se prezinte la sediul Primăriei Șepreuș, în vederea încheierii contractului de închiriere. Contractul de închiriere cu solicitantul câştigător se va încheia cu respectarea contractului -cadru, care face parte din documentaţia de atribuire.

SECTIUNEA a 2-a
Art. 10. Comisia de atribuire directă, evaluare și licitație.

Comisia de atribuire directă, evaluare și licitație este alcătuită dintr-un număr de minim 3 membri . Fiecăruia dintre membrii comisiei i se va desemna un supleant.
Comisia este alcătuită din reprezentanţi ai consiliului local și ai aparatului de specialitate al Primarului, numiţi în acest scop prin hotărâre a consiliului local/dispoziție a primarului comunei Șepreuș. În comisie poate fi cooptat și un consultant, fără drept de vot, care va sprijini comisia in luarea deciziilor.
Fiecare dintre membrii comisiei beneficiază de câte un vot.
Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

ART. 11
Membrii Comisiei de atribuire directă, evaluare și licitaţie, supleanţii acestei comisii de asemenea trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurenţei neloiale.
(2) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de atribuire directă următoarele persoane:
a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu solicitantul, persoană fizică;
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanții, persoane juridice;
c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanți;
Membrii comisiei de atribuire directă evaluare și licitație cât şi supleanţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate si confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a cererilor de înscriere la atribuirea directă, care se va păstra alături de dosarul închirierii.
(3) În caz de incompatibilitate, presedintele Comisiei de atribuire directă, evaluare și licitație îl va sesiza de îndată pe locator despre existenta stării de incompatibilitate si va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanţi.
ART. 12
Supleanţii participă la sedinţele Comisiei de atribuire directă evaluare și licitație numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.
ART. 13
Atribuţiile Comisiei de atribuire directă evaluare și licitație sunt:
a) analiza cererilor și a documentelor depuse de către solicitanți la atribuirea directă împărțind suprafețele de pajiști după cererea acestora și proporțional cu efectivele de animale pe care aceștia le dețin;
b) întocmirea fișei solicitantului cuprinzând cererea acestuia;
c) întocmirea proceselor-verbale după atribuire directă;
d) la constatarea că o suprafață de pajiște este solicitată de către doi sau mai mulți crescători de animale, când aceștia solicită suprafețe mai mari decât se cuvine proporțional cu numărul de animale ori în orice fel de litigiu care nu permite atribuirea directă , declară suprafețele respective calificate pentru licitație publică cu strigare în vederea închirierii.
e) întocmește balanța suprafețelor de pajiște atribuite direct, cât și a suprafețelor rămase disponibile pentru care se va organiza licitația cu strigare în vederea închirierii.
ART. 14
(1) Comisia de atribuire/evaluare și licitație este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.
(2) Comisia de atribuire /evaluare și licitație adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de licitație și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
SECTIUNEA a 3-a
Art.15. Comisia de solutionare a contestațiilor
Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri.
Fiecăruia dintre membrii comisiei de solutionare a contestațiilor i se poate desemna un supleant.
Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită, din reprezentanţi ai Consiliului local și ai aparatului de specialitate al Primarului.
Componenţa comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia, precum și supleanţii lor sunt numiţi prin dispoziţia primarului.
Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este numit de locator dintre reprezentanţii comisiei.
Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
Membrii comisiei de solutionare a contestatiei nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate:
a) dacă acestia, au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau
afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;
b) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează;
c) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri persoanale sau promisiuni de
bunuri materiale ori altfel de avantaje.
În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de solutionare a contestatiilor adoptă decizii in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV
TRECEREA LA PROCEDURA DE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA CU
STRIGARE

Procedura de închiriere a suprafețelor de pajiști ale U.A.T. Șepreuș prin licitație publică cu strigare se va adopta în următoarele situaţii:
a) dacă solicitantul declarat câştigător prin ședința de atribuire directă nu s-a prezentat în
termen de 5 zile lucrătoare pentru încheierea contractului de închiriere;
b) când se constată că o suprafață de pajiște este solicitată de către doi sau mai mulți
crescători de animale;
c) este exclus de la licitaţia publică cu strigare solicitantul desemnat câştigător prin
atribuire directă și care s-a aflat în situaţa de la pct. a);
d) dacă și după încheierea licitației publice cu strigare se constată că au rămas suprafețe de pajiște neînchiriate.

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate, P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

Anexa nr.4

Regulamentul procedurii de licitatie cu strigare privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a U.A.T. ȘEPREUȘ, județul ARAD

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1:
Prezentul Regulament stabilește conţinutul – cadru al Caietului de sarcini, instrucţiunile privind organizarea și desfăsurarea procedurii de închiriere prin licitație cu strigare a pășunilor aflate în proprietatea privată a U.A.T. Șepreuș, precum și cadrul general privind contractele de închiriere de bunuri proprietate privată, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 modificată și completată prin Legea 44/2018.
ART. 2:
Contractul de închiriere are ca obiect pășunile aflate în proprietatea privată, cât și a altor categorii de terenuri cu destinație de pășune aflate în proprietatea privată a U.A.T. Șepreuș.
ART.3:
Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia locatarului, pentru durata de 7 ani, conform O.U.G. nr. 34/2013 și a normelor de aplicare.
ART. 4:
(1) Se intocmeste dosarul închirierii pentru fiecare contract atribuit și se păstrează atâta timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 7 ani de la data finalizării contractului de închiriere.
(2) Dosarul închirierii trebuie sa cuprindă:
a) Studiul de Oportunitate;
b) Hotărârea Consiliului Local al U.A.T. Șepreuș de aprobare a închirierii;
c) Anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere si dovada
transmiterii acestora spre publicare;
d) Caietul de sarcini;
e) Documentaţia de atribuire;
f) Procesul verbal de adjudecare a licitației însoțite de documentele care au stat la baza
acestei decizii (fișa licitatorului);
g) Contestațiile de anulare a procedurii de atribuire prin licitație, dacă este cazul;
h) Contractul de închiriere semnat, însoţit de schița de amplasare a pajiştii și suprafața
alocată.
i) Proces – verbal de predare – primire amplasament;

CAPITOLUL II
PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE INŢIERE A ÎNCHIRIERII PRIN
LICITAȚIE PUBLICĂ

SECTIUNEA 1 Iniţiativa închirierii
ART. 5:
(1) Inchirierea are loc ca urmare a solicitarii crescătorilor de animale personae fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, în baza unei cereri depuse de aceştia pentru suprafețele declarate disponibile după ședința publică de atribuire directă sau la inițiativa locatorului.
(2) Initiativa închirierii are loc pe baza Studiul de oportunitate care cuprinde urmatoarele elemente:
a) descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea închirierii;
c) nivelul minim al valorii chiriei;
d) procedura utilizată pentru atribuirea Contractului de închiriere;
e) durata estimată a închirierii;
(3) Studiul de oportunitate se aprobă de către locator.

SECTIUNEA a 2-a Procedura de atribuire prin licitație publică
ART. 6
Se stabilesc urmatoarele proceduri de atribuire a contractelor de închiriere a pãşunilor:
a) Licitaţia publică cu strigare pentru suprafețele de pajiști rămase disponibile după ședința publica de atribuire directă – procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul să se înscrie pentru a închiria o anumită suprafață prin licitație publică;
b) Păşunea se va licita pe trupuri şi pe specii de animale.

SECTIUNEA a 3-a Documentaţia de atribuire prin licitație publică
ART. 7
(1) Caietul de sarcini se elaborează in conformitate cu prevederile
a) OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
b) Ordinului nr. 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;
c) Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, ersonae a al municipiilor;
d) Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiste;
e) Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
f) Legea 44/2018 privind modificarea și completarea OG 34/2013

(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă urmatoarele elementele:
a. informatii generale privind obiectul închirierii
b. scopul închirierii
c. obiectul închirierii si condiții privind încheierea contractului
d. condiții obligatorii privind exploatarea închirierii
e. durata contractului de închiriere
f. nivelul minim al valorii chiriei- nivelul minim de pornire al licitației publice
g. garanția de participare este de 100 lei care se restituie necâștigătorilor
h. regimul bunurilor utilizate de locatar în derularea închirierii
i. obligațiile privind protecția mediului și a persoanelor
j. clauzele referitoare la încetarea contractului de închiriere
k. contravaloarea caietului de sarcini și a documentației pentru închiriere este de 100 lei.

SECTIUNEA a 4-a Reguli privind anunţul de licitaţie publică cu strigare
ART. 8
(1) Se intocmeste anunţul de licitaţie, după aprobarea documentaţiei de închiriere de către locator. Anunțul va fi publicat în presa scrisă județeană , precum și pe site-ul Primăriei Șepreuș.
(2) Anunţul de licitaţie va cuprinde urmatoarele elementele:
1. Informaţii generale privind locatorul
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii
2.1 Procedura aplicată
3. Informaţii privind documentaţia de închiriere;
3.1 Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de închiriere
3.2 Denumirea și adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de închiriere
3.3 Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar
4. Informaţii privind cererile de înscriere:
4.1 Data limită de depunere a cererile de înscriere la licitație
5. Data si locul la care se va desfăsura sedinţa publică de licitație
6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor

SECTIUNEA a 5-a ORGANIZATORUL LICITAŢIEI
Primăria Șepreuș, cu sediul în localitatea Șepreuș, strada Piata Rebeliunii nr.1 , judetul Arad.

SECTIUNEA a 6-a DATA ORGANIZĂRII LICITAŢIEI
Licitaţia se va organiza în termen de 3 zile calendaristice de la data finalizării atriburii directe, din care rezultă suprafețele de pajiști calificate pentru licitația publică cu strigare .

SECTIUNEA a 7-a CLAUZE FINANCIARE
Licitaţia va începe de la suma de prețul minim lei/ha/an respectiv suma de 250 lei /ha.
Pasul de strigare al licitației publice cu strigare este de 10 % (pasul se calculează 10% din produsul preț/ha X nr.hectare). Pentru adjudecarea licitației în cazul fiecărei parcele este necesar un număr de minim un pas de strigare.
Contractul de închiriere va fi încheiat la valoarea adjudecată la licitație.

CAPITOLUL III
DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI

SECTIUNEA a 1-a DESFASURAREA LICITATIEI

Art. 9.
Organizarea licitației publice cu strigare.
Licitaţia se va organiza în termen de 3 zile calendaristice de la data finalizării atriburii directe, din care rezultă suprafețele de pajiști calificate pentru licitație publică cu strigare.
In prima zi se primesc cererile de participare la licitație, Comisia de atribuire directă, evaluare și licitaţie va evalua cererile depuse și va afișa Procesul verbal de constatare a îndeplinirii calității de licitant. In următoarea zi se primesc și se soluționează eventualele contestații legate de îndeplinirea calității de licitant.
La data și ora stabilita pentru licitația publică cu strigare vor fi prezenţi membrii Comisiei de atribuire directa , evaluare și licitaţie cât şi participanți înscriși la licitație care vor avea asupra lor documente doveditoare a achitării taxelor de participare la licitație.
Asociaţiile participante la licitaţie vor fi reprezentate de către preşedinţii acestora sau de către un împuternicit cu delegaţie specială, persoanele juridice vor fi reprezentate de către administratorul firmei sau împuternicitul acestuia prin delegaţie specială.
Eventualele obiecţiuni legate de modul de organizare vor fi formulate înainte de deschiderea şedinţei de licitaţie şi vor fi soluţionate pe loc.
Comisia de evaluare și licitaţie va verifica îndeplinirea calității de licitant şi va încheia un proces verbal al şedinţei de licitaţie publice cu strigare, precizând licitanții admişi şi respinşi şi motivele care au stat la baza respingerii.
La licitaţie vor putea participa doar licitanţii declaraţi admişi. Într-o etapă de licitație publică cu strigare fiecare ofertant își poate adjudeca un singur lot de pășune scos la licitație. În cazul în care vor fi organizate mai multe etape de licitație publică cu strigare, ofertanții declarați câștigători la celelalte etape de licitație pot participa și își pot adjudeca alte loturi de pășune suplimentare.
Modul de desfăşurare a licitaţiei se va menţiona în procesul-verbal al şedinţei;
Procesul-verbal al şedinţei va fi semnat de către membrii Comisiei de evaluare și licitaţie şi de către participanţii la licitaţie. La cerere se va înmâna câte o copie şi participanţilor; Contestaţiile formulate cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiei se depun la registratura Primăriei Șepreuș, în termen de 24 de ore de la data licitaţiei şi vor fi soluţionate în termen de 24 de ore. Contestaţiile vor fi motivate în drept şi în fapt arătându-se probele pe care le administrează şi motivele de drept pe care se întemeiază.
Licitatorul care oferă cel mai mare nivel al chiriei anuale/hectar (cel mai mare preţ în lei) va fi declarat câştigător;
Comisia de evaluare și licitaţie va preciza în încheierea procesului-verbal licitantul câştigător; suma cu care s-a adjudecat licitaţia; cât și identificarea cadastrală a suprafeței .

Licitatorul declarat câştigător are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare, să se prezinte la sediul Primăriei Șepreuș, în vederea încheierii contractului de închiriere. Contractul de închiriere cu licitantul câştigător se va încheia cu respectarea contractului –cadru, care face parte din documentaţia de atribuire.

SECTIUNEA a 2-a
Art. 10. Comisia de evaluare și licitație
Comisia de atribuire directa , evaluare și licitație este alcătuită dintr-un număr de minim 3 membri . Fiecăruia dintre membrii comisiei i se va desemna un supleant.
Comisia este alcătuită din reprezentanţi ai consiliului local și ai aparatului de specialitate al Primarului, numiţi în acest scop prin hotărâre a consiliului/dispoziție a primarului comunei Șepreuș. În comisie poate fi cooptat și un consultant, fără drept de vot, care va sprijini comisia în luarea deciziilor.
Fiecare dintre membrii comisiei beneficiază de câte un vot.
Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
ART. 11
Membrii Comisiei de evaluare și licitaţie, supleanţii acestei comisii de asemenea trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurenţei neloiale.
Nu au dreptul să fie implicate în procesul de licitație următoarele persoane:
a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu licitantul, persoană fizică;
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac
parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre licitanți, personae juridice;
c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre licitanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre licitanţi;
Membrii comisiei de evaluare și licitație şi supleanţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate si confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a cererilor de înscriere la licitație, care se va păstra alături de dosarul închirierii.
– În caz de incompatibilitate, presedintele Comisiei de evaluare și licitație îl va sesiza de îndată pe locator despre existența stării de incompatibilitate si va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanţi.
ART. 12
Supleanţii participă la sedinţele Comisiei de evaluare și licitație numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.
ART. 13
Atribuţiile Comisiei de evaluare și licitație sunt:
a) analiza cererilor și a documentelor depuse de către licitant;
b) întocmirea fișei licitatorului cuprinzând cererile licitanților;
c) întocmirea proceselor-verbale după licitație;
ART. 14
(1) Comisia de evaluare și licitație este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.
(2)Comisia de evaluare și licitație adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de licitație și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

SECTIUNEA a 3-a
Art.15. Comisia de solutionare a contestațiilor
Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri.
Fiecăruia dintre membrii comisiei de solutionare a contestațiilor i se poate desemna un supleant.
Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită, din reprezentanţi ai Consiliului local și ai aparatului de specialitate al Primarului.
Componenţa comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia, precum și supleanţii lor sunt numiţi prin hotararea consiliului local/ dispoziţia primarului .
Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este numit de locator dintre reprezentanţii comisiei.
Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
Membrii comisiei de solutionare a contestatiei nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate:
a) dacă acestia, au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau
afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;
b) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează;
c) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de
bunuri materiale ori altfel de avantaje.
În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de solutionare a contestatiilor adoptă decizii in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV
PROCEDURA DE REPETARE A LICITAŢIEI

Procedura licitaţiei se va repeta în următoarele situaţii:
a) dacă licitantul câştigător nu s-a prezentat în termen de 5 zile lucrătoare pentru încheierea
contractului de închiriere
b) este exclus de la această runda de licitaţie, licitantul desemnat câştigător din prima
licitaţie care s-a aflat în una din situaţiile de la pct. a)
c) dacă după încheierea licitației se constată că au rămas suprafețe de pajiște neatribuite.

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate, P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

Anexa nr.5
REGULAMENTUL DE PASUNAT

CAPITOLUL I –Principii generale
Art. 1. – (1) Regulamentul de pășunat reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile permanente de pe teritoriul comunei.
(2) Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de animale, regimul de păşunat precum şi regulile de exploatare a pajiştilor şi a păşunilor de pe teritoriul comunei Șepreuș.
Art. 2. – Regulamentul stabileşte obligaţiile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi juridice care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Șepreuș, privind înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie în Registrul Național al Exploatațiilor și la registrul agricol din cadrul Compartimentului registru agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei, precum şi alte drepturi şi obligaţii legate de deţinerea animalelor.

CAPITOLUL II – Organizarea păşunatului
Art. 3. – Păşunatul se execută organizat, pe terenurile evidențiate ca pajiște permanentă, în baza unui contract de închiriere, al cărui model este prevăzut în Anexa.
Art. 4. – (1) Se stabilește termenul de păşunat pe pajiștile permanente în condiţii favorabile de anotimp, de la 1 mai până la 31 octombrie.
(2) În caz de necesitate se poate modifica termenul de păşunat prin hotărârea Consiliului Local.
Art. 5. – Păşunatul de primăvară şi de toamnă se va desfăşura până la 1 mai, respectiv după 1 octombrie pe terenurile proprii ale deţinătorilor de animale.
Art. 6. – Părăsirea locului desemnat pentru păşunat este interzisă înainte de termenele stabilite, cu excepţia cazului în care datorită secetei, pe trupul de pajiște permanentă stabilită în contract, se manifestă lipsa de apă şi de hrană.
Art. 7. – Este interzis păşunatul pe toată durata anului pe terenurile care nu sunt evidențiate ca pajiști permanente.
Art. 8. – Păşunatul se efectuează pe pajiștile permanente aflate în proprietatea privată a Comunei Șepreuș, pe baza unui contract de închiriere între locatari şi Comuna Șepreuș. Pășunatul poate fi efectuat și pe terenurile persoanelor fizice, în condițiile stabilite de părți.
Art. 9. – Pe tot parcursul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului stabilit prin contractul de închiriere.
Art. 10. – Deţinătorii de bovine, ecvine, ovine, si caprine pot solicita pentru sezonul de păşunat terenuri din pajiștile permanente existente pe raza comunei Șepreuș.
Art. 11. – Solicitarea închirierii se efectuează numai de către crescătorii de animale persoane fizice / juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor.

CAPITOLUL III – Obligaţiile deţinătorilor de animale
Art. 12. – Deţinătorii de animale, persoane fizice şi persoane juridice, sunt obligaţi:
a) să înregistreze efectivele de animale în registrul agricol;
b) să actualizeze datele declarate în registrul agricol, în cazul în care s-a schimbat numărul efectivelor de animale;
c) să înregistreze animalele în Registrul Național al Exploatațiilor;
d) să se prezinte la medical veterinar în vederea obţinerii avizelor sanitar-veterinare necesare, să efectueze examinarea animalelor, inclusiv cele de reproducţie;
e) să conducă animalele la locurile de adunare stabilite şi să le predea paznicului;
f) să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit la semnarea contractului de închiriere;
g) să nu lase nesupravegheate animalele pe pajiște;
h) să nu introducă pe pajişti specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;
i) să nu introducă pe pajişti animale în afara perioadei de păşunat;
j) să respecte obligaţiile asumate prin contractul de închiriere;
k) să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în afara terenului desemnat pentru păşunat, în interval de 48 ore.

CAPITOLUL IV – Obligaţiile locatarilor

Art. 13. – Locatarii sunt obligaţi:
a) să încheie contractul de închiriere cu deţinătorul păşunii;
b) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi amplasamentul de
păşunat;
c) să răspundă material pentru pagubele produse de animalele
d) să efectueze lucrări de îmbunătăţiri pe trupurile de pajiște permanente primite în
închiriere după cum urmează:
d.1. curăţirea suprafeţelor de pajiști permanente de mărăcini, arbuști, pălămidă, buruieni, d.2. nivelarea muşuroaielor:
d.3. strângerea pietrelor şi a resturilor vegetale de pe pajiștea închiriată;
d.4. întreținerea căilor de acces către islazuri;

e) să asigure integritatea terenurilor şi culturilor limitrofe pajiștii închiriate;
f) să respecte normele privind protecţia împotriva incendiilor (evitarea oricărui risc de
incendiu, anunţarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență);
g) să respecte normele privind silvicultura;
h) să respecte normele sanitar-veterinare (amenajarea carantinei pentru animalele
bolnave, înştiinţarea in timp a medicului veterinar despre bolile ivite la animale);
i) să respecte regulile şi normele de protecţia mediului.

CAPITOLUL V – Obligaţiile locatorului

Art. 14. – Locatorul are următoarele obligații:
a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere;
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile
prevăzute de lege;
c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere
drepturilor sale;
d) să constate şi să comunice locatorului orice atenţionare referitoare la nerespectarea
clauzelor contractuale;
e) să stabilească eventualele pagube survenite în urma păşunatului;
f) să aplice sancţiuni împotriva celor care nu respectă prevederile prezentului Regulament.
CAPITOLUL VI – Sancţiuni şi contravenţii

Art. 15. – Potrivit prezentului Regulament constituie contravenţie următoarele fapte:
a) începerea păşunatului fără încheierea unui contract de închiriere cu proprietarul terenurilor;
b) păşunatul pe terenurile neevidențiate ca pășuni;
c) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru păşunat prin contractul de închiriere;
d) nerespectarea perioadei de păşunat sau părăsirea amplasamentului stabilit înainte de data stabilită prin prezentul Regulament;
e) lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile închiriate;
f) păşunatul în timpul nopţii;
g) deplasările neregulate de la o păşune la alta;
h) acceptarea în turme a animalelor străine (din afara comunei) ;
i) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor;
j) efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare sau mai mic, decât cel stabilit în contractul de închiriere.
k) circulatia pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele folosite pentru activități agricole de către cel care utilizează pajiștea, cu exceptia circulatiei cu orice mijloace de transport în situații de urgență generate de calamități, accidente de orice natură;
Art. 16. – Faptele prevăzute la art. 15 se sancționează cu amendă în condiţiile legii.

CAPITOLUL VII – Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 17.- Prezentul Regulament poate fi modificat numai prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Șepreuș.

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

Anexa nr.6
Comuna Șepreuș
Judeţul ARAD
Nr. …… din …2022

CONTRACT de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al comunei Șepreuș

Încheiat astăzi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1. Între Comuna Șepreuș, adresa strada Piata Rebeliunii nr.1 județul ARAD, telefon/fax: 0257/356262 , adresa email :primariasepreus@gmail.com , având codul de înregistrare fiscală 3519348 , cont RO20TREZ02221330250XXXXX deschis la Trezoreria Chisineu Cris , reprezentată legal prin primarul comunei PINTEAN IOAN , în calitate de LOCATOR, şi:
2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , cu exploataţia*) în
localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. ., bl. . .. .. .. .., sc. . .. .. .. ., et. . .. .. .. .., ap. . .. .., judeţul . .. .. .. .. .. .. .. .. ., având CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., nr. Din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. .. .., contul nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cu funcţia de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de LOCATAR,
*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.
În temeiul prevederilor Codului civil precum şi ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șepreuș nr. ___din _________ 2022, cu privire la închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Șepreuș, județul Arad s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul prezentului contract îl constituie închiriere pajiştii aflate în domeniul privat al comunei ȘEPREUȘ pentru păşunatul unui număr de . .. .. .. . animale din specia . .. .. .. .. .. .. .. .. .., situată în blocul fizic/trupul de păşune . .. ………… .. .. .. tarlaua . ……….. .. ., în suprafaţă de . .. .. .. .. .. .. ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract.
2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.
3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:
a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ….. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..;
b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: . . ……………………………
4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. Lit.
a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
5. Obiectivele locatorului sunt:
a) menţinerea suprafeţei de pajişte;
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii
calităţii covorului vegetal;
c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

III. DURATA CONTRACTULUI
1. Durata închirierii este de 7 ani începând cu data semnării prezentului contract, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv 1 mai –31 octombrie a fiecărui an.
2. Contractul de închiriere poate fi prelungit prin act adițional, pentru încă 3 ani, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare.

IV. PREŢUL ÎNCHIRIERII
1. Preţul închirierii este de _______ lei/ha/an, fără a depăşi valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean.
2. Suma anuală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei Șepreuș, deschis la Trezoreria Chisineu Cris , jud.Arad , sau în numerar la casieria unităţii administrativ teritoriale.
3. Pretul închirierii se poate majora numai prin Hotărârea Consiliului local Sepreuș.
4. Semnarea prezentului contract este condiţionată de plata integrală a chiriei pentru primul an.
5. Neplata chiriei anuale până la sfarsitul lunii februarie a fiecărui an conduce la rezilierea contractului.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Drepturile locatarului:
a) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, pajiştile care fac obiectul
contractului de închiriere.
2. Drepturile locatorului:
a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locator;
b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent pe bază de process-verbal;
c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor de îmbunătăţiri realizate pe suprafaţa de pajişte închiriată;
d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

3. Obligaţiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;
b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract; Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute
c) să plătească chiria la termenul stabilit ;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului.
n) să respecte obligaţiile prevăzute în Regulamentul de păşunat aprobat prin hotărâre a Consiliului local al comunei.
o) Cel care primeste pasunea va accepta si conditiile din Amenajamentul pastoral odata cu aprobarea acestuia prin Hotararea Consiliului local Sepreus.
4. Obligaţiile locatorului:
a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de
închiriere;
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile
prevăzute expres de lege;
c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere
drepturilor locatarului;
d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea
clauzelor prezentului contract.
e) să stabilească eventualele pagube survenite în urma păşunatului;
f) să aplice sancţiuni împotriva celor care nu respectă prevederile prezentului Regulament.
VI. CLAUZE CONTRACTUALE referitoare la responsabilităţile de mediu:
Locatarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor și normelor legale privind protecția mediului, pe toată perioada derulării contractului de închiriere.
VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.
3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

VIII. LITIGII
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.
2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea
încărcăturii minime de animale;
b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de
către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către
locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către
locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata
unei despăgubiri;
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;
i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;
k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.
X. FORŢA MAJORĂ
1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nicuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.
3. Dacă în termen de 3 zile de la producere , evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea contractului.
XI. NOTIFICĂRI
1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.
3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. XII. DISPOZIŢII FINALE
1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.
2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.
4. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.
5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de . .. .. .. . exemplare, din care . .. .. .. .., astăzi, . .. .. .. .. .. .., data semnării lui, la Primăria comunei ȘEPREUȘ.

LOCATOR: LOCATAR:
COMUNA ȘEPREUȘ

prin Prenumele şi numele

Pintean Ioan ____________________________

PRIMARUL COMUNEI ȘEPREUȘ Administrator,

vizat de: _____________________________

Secretarul general al comunei, ………………..

Achiziții publice, …………………….

Registrul agricol, ……………………….

Control Financiar Preventiv, …………………………………

Șepreuș ___ martie 2022
Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

Anexa nr.7

Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Șepreuș județul ARAD prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publică cu strigare

U.A.T. Șepreuș, județul ARAD anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de ______ hectare pășuni în ședință publica prin atribuire directa sau, după caz, licitație publica cu strigare.
Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de ________________ ora ___________ la sediul Primăriei Șepreuș.
Înscrierile se fac la sediul Primăriei Șepreuș în perioada ____________________. Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale personae fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE la data depunerii cereri, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității Șepreuș.
Suprafețele de pășuni care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică cu strigare în data de ____________________ora _________ la sediul Primăriei Șepreuș.
Înscrierile se fac la sediul Primăriei Șepreuș în perioada ________________. Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin licitație publică cu strigare crescătorii de animale personae fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE.
Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Șepreuș
– cost …….lei – începând cu data de ________________________

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate, P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

Anexa nr. 8

Formular Cerere participare la procedură de atribuire

CĂTRE ,
PRIMĂRIA COMUNEI ȘEPREUȘ, JUDEȚUL ARAD

Subsemnatul_______________________________, domiciliat în localitatea ______________________ , strada _____________________ nr.________proprietar al următoarelor animale:
1. Bovine nr. capete __________
2. Ecvine nr. capete __________
3. Caprine nr. capete____________
4. Ovine nr. capete __________
înscrise în RNE pe raza Comunei Șepreuș solicit închirierea lotului de pășune comunală _____________ aferent Blocului fizic APIA ________ în suprafață de ____ ha, pentru pășunat cu animalele pe care le dețin.
Vă mulțumesc.
Data Semnătura
Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

OFERTANT ____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
Privind eligibilitatea pentru închirierea lotului ______________________ de pășune din domeniul privat al comunei Șepreuș
Subsemnatul(a) …………………………………………………………………………………………, în calitate de ofertant la atribuirea directă/ licitaţia publică deschisă cu strigare, a lotului ________________ de pasune din domeniul privat al comunei Șepreuș, organizată de Primaria comunei Șepreuș, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor legislației penale privind falsul în declaratii, declar pe proprie răspundere că:
nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau în ţara în care este stabilit);
in ultimii 5 ani nu am avut cazuri de indeplinire in mod defectuos a obligatiilor contractuale, din motive imputabile mie, nu am produs si nu sunt pe cale sa produc grave prejudicii partenerilor ;
nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
informatiile prezentate autoritatii contractante in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie nu sunt false.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Numele, funcţia, ştampila şi semnătura reprezentantului legal………………………………..
…………………………………………………………………
Data întocmirii
……………………………………………………………….

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

DECLARAȚIE

Subsemnata\ul ____________________ domiciliat în ____________________
str._____________, nr.________, având un efectiv de ______________,înscrise în RNE pe raza comunei Șepreuș nr…….. , cunoscând prevederile art.326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că pe raza unor unități administrativ – teritoriale dețin următoarele contracte de închiriere/concesiune/arendă, comodat etc, după cum urmează:

în comuna/oraș/municipiu___________________, localitatea ________________ dețin contractul de ___________________ nr.________________ pentru suprafața de _________ ha, cu un nr. de __________ capete bovine/caprine/ovine, cu valabilitate până la data de ___________________.
în comuna/oraș/municipiu____________________, localitatea ________________ dețin contractul de ___________________ nr.________________ pentru suprafața de _________ ha, cu un nr. de __________ capete bovine/caprine/ovine, cu valabilitate până la data de ___________________.
în comuna/oraș/municipiu____________________, localitatea ________________ dețin contractul de ___________________ nr.________________ pentru suprafața de _________ ha, cu un nr. de __________ capete bovine/caprine/ovine, cu valabilitate până la data de ___________________.
în comuna/oraș/municipiu____________________, localitatea ________________ dețin contractul de ___________________ nr.________________ pentru suprafața de _________ ha, cu un nr. de __________ capete bovine/caprine/ovine, cu valabilitate până la data de ___________________.

Data Semnătura

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

OFERTANT ___________________

DECLARAŢIE

Subscrisa (denumirea ofertantului) ………………..…………………………………………………, cu sediul in ………..…………………..……………., str…………………………….. nr. …….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………….sub nr………….., CUI …………………, reprezentata prin ……………………………, in calitate de Ofertant la procedura de atribuire directa /licitaţia publică deschisă cu strigare, a lotului ______________ de pasune din domeniul privat al comunei Șepreuș, organizată de Primaria comunei Șepreuș , sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe proprie răspundere că:

a) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al….…………..……………… nu are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu membrii comisiei de evaluare a ofertelor/comisiei de licitatie, enumerate in Anexa prezentei declaratii;

b) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al .………..…………………. nu se afla în relaţii comerciale, cu membrii comisiei de evaluare a ofertelor/comisiei de licitatie, enumerate in Anexa prezentei declaratii;

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura reprezentantului legal………………………………..
…………………………………………………………………
Data întocmirii
……………………………………………………………….

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

OFERTANT ___________________

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE A
MEDIULUI

Subsemnatul (a)………………………………………………….., reprezentant(ă) al(a)
………………………… ……………………………………… (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de atribuire directă/ licitaţia publică deschisă cu strigare, a lotului ______ de pasune din domeniul privat al comunei Șepreuș, organizata de Primaria comunei Șepreuș, in data de ………, ora ……, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal, declar că la elaborarea ofertei am luat în considerare toate obligaţiile legale, precum și cele prevăzute în documentatia de atribuire, privitoare la protecţia mediului, obligații pe care mă oblig să le respect în totalitate pe întreaga durată contractuală .

Subsemnatul (a) ………………………………………………….., declar cã informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura reprezentantului legal………………………………..
…………………………………………………………………
Data întocmirii
……………………………………………………………….

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate, P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

DECLARATIE
de compatibilitate, confidentialitate si impartialitate

Subsemnat/ul/a……………………………………………………………………………………membru in comisia de evaluare/ comisia de soluționare a contestațiilor pentru închirierea prin atribuire directa sau prin licitație publică cu strigare a pajiştilor în suprafaţă de ______ ha din patrimoniul privat al comunei Șepreuș, judeţul ARAD, organizată de comuna Șepreuș, prin Consiliul Local Șepreuș, judeţul ARAD, în temeiul O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 aprobate prin H.G. nr. 1064/11.12.2013, Ordinului nr. 544/21.06.2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, Ordinului nr. 407/31.05.2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a)nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
b)nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
c)nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele fizice sau persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi;
d)nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii economici/persoane fizice, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare/juriului.
Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, a legislaţiei civile şi penale.

Membru în comisia de evaluare,

………………………….

(semnatura )

Atenţie! Declaraţia se completează în ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor de către membrii comisiei.
În cazul în care un membru al comisiei/juriului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la lit. a)-d), atunci acesta se va autosesiza în scris, autoritatea contractantă având obligaţia să îl înlocuiască de îndată.

Șepreuș ___ martie 2022

Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
P R I M A R , Secretar general,
Pintean Ioan

Anexa nr. 9
CALENDARUL PROCEDURII
Nr. crt.
Activitatea
Data/perioadă /termene
Persoană/persoanele responsabile
Rezultate
1

Publicare anunț proceduri atribuire directă/licitație

Compartiment delegat achizitii
Anunț publicat în presa scrisă județeană, pe site-ul și la sediul Primăriei Șepreuș
2
Înscrieri solicitări
(depuneri cereri) însoțite de documentele prevăzute în caietul de sarcini

Registratura primariei
Solicitări înregistrate
3
Evaluare cereri

Comisia de evaluare și atribuire
Proces verbal de constatare a îndeplinirii calității de participant la atribuirea directă
4
Ședința de atribuire directă

Comisia de evaluare și atribuire
Proces – verbal al şedinţei publice de atribuire directă, cu precizarea participanților admişi şi respinşi şi motivele care au stat la baza respingerii
5
Înregistrarea contestaţiilor

Comisia de soluționare a contestațiilor
Contestații înregistrate
6
Soluţionarea contestaţiilor

Comisia de soluționare a contestațiilor
Proces-verbal soluționare contestații, afișat la sediul primăriei
7
Încheiere contracte de închiriere prin atribuire directă

Compartiment delegat achizitii
În termen de 5 zile lucrătoare de la ședința de atribuire
8
Stabilire suprafețe disponibile pentru închiriere prin procedura licitație publică

Comisia de evaluare și atribuire
Proces-verbal elaborat în termen de 3 zile calendaristice de la data finalizării atriburii directe, din care rezultă suprafețele de pajiști calificate pentru licitație publică cu strigare
9
Înscrieri solicitări
(depuneri cereri) însoțite de documentele prevăzute în caietul de sarcini

Comisia de evaluare și atribuire
Solicitări înregistrate
10
Evaluare cereri

Comisia de evaluare și atribuire
Proces verbal de constatare a
îndeplinirii calității de participant la licitație
11
Ședința procedurii de licitație

Comisia de evaluare și atribuire
Proces – verbal al şedinţei publice de licitație cu strigare, cu precizarea câștigătorilor
12
Înregistrarea contestaţiilor

Comisia de soluționare a contestațiilor
Contestații înregistrate
13
Soluţionarea contestaţiilor

Comisia de soluționare a contestațiilor
Proces-verbal soluționare contestații, afișat la sediul primăriei
14
Încheiere contracte de închiriere prin atribuire directă

Compartiment delegat achizitii
În termen de 5 zile lucrătoare de la ședința de atribuire
Iniţiator Șepreuș ___ Martie 2022
P R I M A R, Avizat pentru legalitate,
Pintean Ioan Secretar general,

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support