Proiect – Regulament propriu al serviciului de iluminat public – Șepreuș

REGULAMENT-PROPRIU

al serviciului de iluminat public al Comunei Sepreus

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament-propriu se aplica serviciului de iluminat public din localităţile Comunei Sepreus, în care exista sisteme de iluminat public, indiferent de mărimea acestora.

(2) Prezentul regulament-propriu stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public in localitatile comunei Sepreus, definind modalităţile şi condiţiile-proprii ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanta, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator în comune, oraşe şi municipii.

(3) Prevederile prezentului regulament-propriu se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public din localitatile Comunei Sepreus .

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conformă prevederilor prezentului regulament-propriu.

(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanta prevăzuţi în prezentul regulament-propriu au caracter minimal. Consiliul local al Comunei Sepreus , sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, după caz, pot aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanta pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

(6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasa tensiune destinată iluminatului public al Comunei Sepreus se face cu respectarea prezentului regulament-propriu.

ART. 2

Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publica ale comunităţii locale Sepreus, şi anume:

a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului şi a calităţii vieţii;

b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale Sepreus, precum şi a gradului de siguranta a circulaţiei rutiere şi pietonale;

c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sarbatorilor legale sau religioase;

d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;

e) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranta a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 3

În sensul prezentului regulament-propriu, termenii şi notiunile utilizate se definesc după cum urmează:

3.1 autorităţi de reglementare competente – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumita în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E.;

3.2 balast – dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public – comunitatile locale în ansamblul lor;

3.4 caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie sau la un sistem de iluminat;

3.5 dispozitiv (corp) de iluminat – aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi către exterior;

3.6 echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.7 efect de grota neagra – senzatie vizuala realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminantei la o alta mult mai mica;

3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranta corespunzătoare;

3.9 factor de menţinere a fluxului luminos – raportul între fluxul luminos al unei lampi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate;

3.10 flux luminos – mărimea derivata din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasa asupra unui observator fotometric de referinta;

3.11 grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12 igniter – dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze o lampa cu descărcări fără preincalzirea electrozilor;

3.13 iluminare E – raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata şi aria respectiva;

3.14 iluminare medie E(m) – media aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul avută în vedere;

3.15 iluminare minima E(min) – cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafata de calcul avută în vedere;

3.16 iluminat arhitectural – iluminatul destinat punerii în evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanta publica sau culturală pentru comunitatea locală;

3.17 iluminat ornamental – iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, targurilor şi altora asemenea;

3.18 iluminat ornamental-festiv – iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor şi altor evenimente festive;

3.19 iluminat stradal-pietonal – iluminatul căilor de acces pietonal;

3.20 iluminat stradal-rutier – iluminatul căilor de circulaţie rutiera;

3.21 indicatori de performanta garantaţi – parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenta sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizarii lor;

3.22 indicatori de performanta generali – parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizarii lor;

3.23 indice de prag TI – creşterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabila, caracterizand orbirea provocată de sursele de lumina aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanta medie a caii de circulaţie;

3.24 intensitate luminoasa I – raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa şi unghiul solid elementar pe direcţia data;

3.25 întreţinere – ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnica corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;

3.26 lampi cu descărcări – lampi a căror emisie luminoasa este produsă printr-o descărcare electrica într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici;

3.27 lampi cu incandescenta – lampi a căror emisie luminoasa este produsă cu filamentul încălzit la incandescenta prin trecerea unui curent electric;

3.28 lampi cu incandescenta cu halogen – lampi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.29 lampi cu incandescenta cu utilizări speciale – lampi cu filament central, lampi ornamentale, lampi cu reflector, lampi foto;

3.30 licenta – actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu;

3.31 luminanta L – raportul dintre intensitatea luminoasa elementara emisă de către ochiul observatorului şi suprafata aparenta de emisie;

3.32 luminanta maxima L(max) – cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avută în vedere;

3.33 luminanta medie L(m) – media aritmetica a luminantelor de pe suprafata de calcul avută în vedere;

3.34 luminanta minima L(min) – cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avută în vedere;

3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanta – nivelul ales pentru valoarea iluminarii/luminantei;

3.36 operator – persoana juridică titulara a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competenta;

3.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public – punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie;

3.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cat şi pentru distribuţia energiei electrice – punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

3.39 raport de zona alăturată SR – raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m latime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a caii de circulaţie de pe o latime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mica de 5 m;

3.40 reabilitare – ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnica şi de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viata;

3.41 reţea electrica de joasa tensiune destinată iluminatului public – ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comanda/control şi măsura, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.42 serviciu de iluminat public – activitate de utilitate publica şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv;

3.43 sistem de distribuţie a energiei electrice – totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;

3.44 sistem de iluminat public – ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logica în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil sa asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde:

– linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;

– corpuri de iluminat, console şi accesorii;

– puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere;

– echipamente de comanda, automatizare şi măsurare;

– fundaţii, elemente de sustinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;

3.45 sursa de lumina/lampa – obiectul sau suprafata care emite radiatii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;

3.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comanda, automatizare, măsura şi control, protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

3.47 temperatura de culoare corelata T(c) – temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamana cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi stralucire;

3.48 uniformitate generală a iluminarii U(0)[E] – raportul dintre iluminarea minima şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafata de calcul;

3.49 uniformitate generală a luminantei U(0)[L] – raportul dintre luminanta minima şi luminanta medie, ambele considerate pe toată suprafata de calcul;

3.50 uniformitatea longitudinala a luminantei U(l)[L] – raportul dintre luminanta minima şi luminanta maxima, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier;

3.51 utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitara constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale;

3.52 zona alăturată – suprafata din vecinătatea imediata a caii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului;

3.53 C.N.R.I. – Comitetul Naţional Roman de Iluminat;

3.54 C.I.E. – Comisia Internationala de Iluminat.

ART. 4

(1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul comunei Sepreus, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public din Comuna Sepreus, intra în competenta exclusiva a autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv a Primariei Comunei Sepreus .

(2) Primaria Comunei Sepreus trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienta economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptată, Primaria Comunei Sepreus va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii locale pe care o reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C.I.E.

ART. 5

(1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea Autorităţii administraţiei publice locale Sepreus .

ART. 6

(1) Serviciul de iluminat public al Comunei Sepreus, va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunităţii locale Sepreus, în întregul ei, indicatorii de performanta prevăzuţi în prezentul regulament-propriu, aprobaţi prin Hotărâre a Consiliului Local Sepreus, sau a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara, după caz.

(2) Primaria Comunei Sepreus, sau Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanta în baza unor studii de oportunitate în care se va tine seama cu prioritate de necesităţile comunităţii locale, de starea tehnica şi eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.

(3) Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament-propriu al serviciului.

ART. 7

(1) Serviciul de iluminat public se poate organiza la nivelul tuturor localităţilor urbane sau rurale, indiferent de mărimea şi gradul de dezvoltare economico-socială a acestora, care dispun sau înfiinţează un sistem de iluminat public.

(2) Serviciul de iluminat public al Comunei Sepreus se prevede pe toate căile de circulaţie publica din localităţile urbane şi rurale, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

ART. 8

Serviciul de iluminat public al comunei Sepreus trebuie sa îndeplinească, concomitent, următoarele condiţii de funcţionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

c) satisfacerea judicioasă, echitabila şi nepreferentiala a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d) tarifarea pe baza de competiţie a serviciului prestat;

e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţii locale;

f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;

g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E..

CAP. II

Desfăşurarea serviciului de iluminat public

SECŢIUNEA 1

Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public al Comunei Sepreus

ART. 9

Administrarea serviciului de iluminat public in Comuna Sepreus se realizează cu respectarea urmatoarelor principii:

a) autonomiei locale;

b) descentralizării serviciilor publice;

c) subsidiarităţii şi proportionalitatii;

d) responsabilităţii şi legalităţii;

e) asocierii intercomunitare;

f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;

g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;

h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;

i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;

j) participării şi consultării cetăţenilor;

k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.

ART. 10

Funcţionarea serviciului de iluminat public din Comuna Sepreus trebuie sa se desfăşoare pentru:

a) satisfacerea interesului general al comunităţii;

b) satisfacerea cat mai completa a cerinţelor beneficiarilor;

c) protejarea intereselor beneficiarilor;

d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;

e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;

f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale;

g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor;

h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului şi a calităţii vieţii;

i) mărirea gradului de siguranta a circulaţiei rutiere şi pietonale;

j) crearea unui ambient placut;

k) creşterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;

l) asigurarea functionarii şi exploatării în condiţii de siguranta, rentabilitate şi eficienta economică a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11

În exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii, Primaria Comunei Sepreus sau asociaţia de dezvoltare intercomunitara va urmări atingerea următoarelor obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii;

b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public;

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f) promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public;

g) asigurarea, la nivelul localităţilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanta publica şi/sau culturală şi marcarii prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sarbatorilor legale sau religioase;

i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, prin crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanta a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

l) promovarea formelor de gestiune delegată;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.

SECŢIUNEA a 2-a

Documentaţie tehnica

ART. 12

(1) Prezentul regulament propriu al Comunei Sepreus stabileşte documentaţia tehnica minima necesară desfăşurării serviciului.

(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-propriu privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalaţii.

(4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenta, completarea corecta şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament-propriu.

(5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenta; la proiectare se va tine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

ART. 13

(1) Fiecare operator trebuie sa detina, sa păstreze la sediul sau documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale, după caz, necesară desfăşurării în condiţii de siguranta a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, în condiţiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:

a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;

b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările;

d) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare;

e) cărţile tehnice ale construcţiilor;

f) documentaţia tehnica a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;

g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;

i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:

– procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;

– procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanta şi garanţie, buletinele de verificări, analiza şi încercări;

– procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

– procese-verbale de punere în funcţiune;

– procese-verbale de dare în exploatare;

– lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice;

– procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformitatilor şi a remedierilor;

j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;

k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul, aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate;

l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;

m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;

n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;

o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsura, inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii;

p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare;

q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.

(3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital.

ART. 14

(1) Documentaţia de baza a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare, se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.

(2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, sa înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi sa predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi repararii instalaţiilor proiectate.

(3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, sa predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări fata de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.

(4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 15

(1) Autorităţile administraţiei publice locale, respective Primaria Comunei Sepreus, deţinătoare de instalaţii de iluminat public, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia sa-şi organizeze o arhiva tehnica pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât sa poată fi găsit orice document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhiva.

(3) Înstrăinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă.

(4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor mentiona:

a) data întocmirii documentului;

b) numărul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a întocmit documentul;

d) numărul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecărei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;

j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării.

ART. 16

(1) Toate echipamentele trebuie sa aibă fise tehnice care sa conţină toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanti şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec, după caz, date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza;

d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;

e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;

f) perioada cat a durat reparaţia, planificata sau accidentala;

g) comportarea în exploatare între doua reparaţii planificate;

h) data scadenta şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curenta, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);

i) data scadenta a următoarei verificări profilactice;

j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.

(3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatura, posturi de transformare, fundaţii, instalaţiile de legare la pământ, echipamentele de comanda, automatizare, protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii.

(4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.

(5) Separat, se va tine o evidenta a lucrărilor de întreţinere curenta, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.

ART. 17

(1) Toate echipamentele, precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente, trebuie sa fie numerotate după un sistem care sa permită identificarea rapida şi uşor vizibila în timpul exploatării.

(2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie sa se afle atât schemele generale ale instalaţiilor, cat şi schemele normale de funcţionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel încât sa corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie sa corespundă notarii reale a instalaţiilor conform alineatului (1).

(4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.

ART. 18

(1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, sa fie concise şi sa conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concura la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin:

a) îndatoririle, responsabilităţile şi competentele personalului de deservire;

b) descrierea construcţiei şi functionarii echipamentului, inclusiv scheme şi schite explicative;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);

d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;

e) reguli de anuntare şi adresare;

f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;

g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.

(3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de munca şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.

(4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnatura a unei ştampile „valabil pe anul……”. Modificările şi completările se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le cunoască şi sa aplice instrucţiunea/procedura respectiva.

ART. 19

(1) Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca şi sa aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

(2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:

a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale, după caz:

– reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

– instalaţii de măsura şi automatizare;

– instalaţiile de comanda, semnalizari şi protecţii;

c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;

f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.

ART. 20

(1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalatie, menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o schema normală la alta varianta.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.

(3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnica a operatorului şi se consemnează în evidentele operative ale personalului de deservire.

ART. 21

Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primara a evidentei tehnice.

ART. 22

Documentaţia operativă şi evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare.

SECŢIUNEA a 3-a

Îndatoririle personalului

ART. 23

(1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcina de serviciu principala supravegherea functionarii şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalatie sau într-un ansamblu de instalaţii.

(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de:

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalaţiilor;

c) gradul de siguranta necesar în asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalaţiilor;

e) existenta unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanta;

f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor.

(4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.

(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi execuţie, constau în:

a) supravegherea instalaţiilor;

b) controlul curent al instalaţiilor;

c) executarea de manevre;

d) lucrări de întreţinere periodică;

e) lucrări de întreţinere neprogramate;

f) lucrări de intervenţii accidentale.

ART. 24

(1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnica şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se executa, de regula, fără întreruperea furnizarii serviciului.

(2) Lucrările de întreţinere curenta neprogramate se executa în scopul prevenirii sau eliminării deteriorarilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.

SECŢIUNEA a 4-a

Analiza şi evidenta incidentelor şi avariilor

ART. 25

(1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri de analiza operativă şi sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilitatii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplina a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu;

c) incidentele şi avariile;

d) limitarile ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.

ART. 26

(1) Deranjamentele din reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defectiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramura a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigura iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau în declanşarea voita sau oprirea forţată a unui echipament sau instalatie, care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexa.

ART. 27

Se considera incidente următoarele evenimente:

a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voita a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durata, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie;

b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durata mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalaţiile proprii.

ART. 28

Prin excepţie de la art. 27 nu se considera incidente următoarele evenimente:

a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alta instalatie, ieşirea din funcţiune fiind consecinta unui incident localizat şi înregistrat în acea instalatie;

b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defectiuni ce pot sa apara în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentala din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defectiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat;

e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati;

f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.

ART. 29

Se considera avarii următoarele evenimente:

a) întreruperea accidentala, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioada mai mare de 4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv;

b) întreruperea accidentala, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv pe o perioada mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

c) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durata mai mare de 24 de ore;

d) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea sa rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;

e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta isi schimba categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.

ART. 30

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regula, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial sa informeze Autoritatea Administraţiei Publice Locale Sepreus sau, după caz, asociaţia de dezvoltare intercomunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat.

ART. 31

(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui sa aibă următorul conţinut:

a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;

b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;

f) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au funcţionat corespunzător;

i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;

l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;

m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.

(3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) În cazul în care în urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montarii instalaţiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale.

(6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului.

ART. 32

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit „fişa de incident”, iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Conţinutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

ART. 33

(1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale, operatorii vor urmări evidentierea distinctă a intreruperilor şi limitarilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.

(2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale.

ART. 34

(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit „fişa pentru echipament deteriorat”, care se anexează la fişa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuarii la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) şi care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenta separată pe tipuri de echipamente şi cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor şi deteriorarilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparatie capitala.

ART. 35

(1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenta statistica şi aprecierea realizării indicatorilor de performanta.

(2) Păstrarea evidentei se face la operator pe toată perioada cat acesta operează, iar la încheierea activităţii de operare se aplica prevederile art. 15 alin. (4).

SECŢIUNEA a 5-a

Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor

ART. 36

(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 37

Manevrele în instalaţii se executa pentru:

a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a functionarii la cerinţele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent şi executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea sa aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

ART. 38

În sensul prezentului regulament-propriu, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.

ART. 39

(1) Persoana care concepe manevra trebuie sa cunoască instalatia în care se vor executa operaţiile cerute de manevra, sa dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:

a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor sa asigure desfăşurarea normală a acestora;

b) trecerea de la starea iniţială la starea finala dorita sa se facă printr-un număr minim de operaţii;

c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie sa aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se executa manevra;

d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se executa manevra, cat şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare;

e) manevra sa se efectueze într-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se conditiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanti şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevra;

f) sa se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;

g) fiecare operaţie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.

ART. 40

Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevra, care trebuie sa conţină:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

c) succesiunea operaţiilor;

d) notatii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;

e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra şi responsabilităţile lor.

ART. 41

După scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

a) foaie de manevra permanenta, al carei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

– manevre curente;

– anumite manevre programate, cu caracter curent;

– anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul sau necesita o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevra permanente.

ART. 42

Prin excepţie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executa fără foaie de manevra, iar cele de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor.

ART. 43

(1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevra se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigura executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevra se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

(4) Foaia de manevra întocmită, verificata şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalaţii în cauza, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.

(6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici sa nu se întârzie admiterea la lucru.

ART. 44

(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevra trebuie terminată, de regula, de acelaşi personal, chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de munca, în condiţiile legii.

(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public.

(3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 45

(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament.

(2) În perioadele de probe, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care executa montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 46

(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesară înscrierea în evidentele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmarilor făcute, toate acestea operandu-se în foaia de manevra.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevra, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanta în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii.

SECŢIUNEA a 6-a

Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public al Comunei Sepreus

ART. 47

(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publica, străzi, trotuare, pieţe, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub şi supraterane.

(2) Iluminatul public se va realiza de regula cu surse de lumina/lampi cu LED pentru toate tipurile de cai de circulaţie principale şi secundare. Pentru anumite cai de circulaţie inguste, din zonele declarate istorice ale localităţilor, unde se doreşte o redare foarte buna a culorilor, se pot utiliza surse de lumina/lampi cu sodiu la inalta presiune alb sau surse de lumina/lampi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K].

(3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumina/lampi cu LED, cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumina/lampi cu incandescenta pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenta.

(4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

(5) Alegerea surselor de lumina se face în funcţie de eficacitatea luminoasa şi de durata de funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare sa fie minime.

ART. 48

(1) În zonele urbane, corpurile de luminat se amplaseaza pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condiţiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.

(2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directa, semidirecta sau directa-indirecta, după caz.

(3) Din motive estetice şi de securitate, reţeaua de alimentare cu energie electrica se va realiza de regula subteran şi numai în cazuri particulare, când condiţiile tehnice nu permit, aerian.

(4) În cazul alimentarii cu energie electrica prin reţea subterana, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrica în unul dintre următoarele moduri:

a) prin manson de derivatie, montat la baza fiecărui stalp;

b) prin cleme de intrare-ieşire în nisa stalpului sau cutie de intrare-ieşire, montata la baza fiecărui stalp, prevăzându-se şi asigurarea locală a derivatiei.

ART. 49

(1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv a Primariei Comunei Sepreus, sau a asociaţiei de dezvoltare comunitara, se admite scăderea uniformitatii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

(2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanta, după caz, trebuie sa poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsura prin conectare şi deconectare comandate în trepte.

ART. 50

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie sa fie conforme cu:

a) destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) condiţiile de mediu – normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea;

d) protecţia impotriva electrocutarii;

e) condiţiile de exploatare – vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul corpurilor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerinţele estetice şi arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere.

ART. 51

(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de strada, optimizandu-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumina cu distanta dintre stâlpi, luându-se în calcul luminantele sau iluminarile, după caz, şi curbele de distribuţie a intensitatii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distributiile de intensitate luminoasa ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unor cai de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

ART. 52

(1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifica economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice.

(2) În zonele cu arhitectura specială, iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului.

ART. 53

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de:

a) tipul corpului de iluminat;

b) importanta caii de circulaţie pe care se monteaza;

c) tipul stalpului;

d) cerinţele de ordin estetic impuse.

ART. 54

Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale, se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator.

ART. 55

(1) De regula, programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va tine cont de:

a) longitudinea localităţii;

b) luna calendaristică;

c) ora oficială de vara;

d) nivelul de luminanta sau de iluminare necesar, corelat cu condiţiile meteorologice.

ART. 56

În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montata şi o alta instalatie de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii:

a) actionare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;

b) actionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineata, în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;

c) actionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care echipeaza fiecare corp de iluminat. Aceasta varianta va fi utilizata în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.

ART. 57

(1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformitatii produselor şi condiţiile de introducere pe piata a acestora, asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia.

(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.

(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesita aceasta operaţiune.

ART. 58

(1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclata, cu funcţionare radiala. Punctele de separaţie se amenajeaza în tablouri (nise) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor invecinate sau în cutii amplasate la baza stalpilor.

(2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se executa din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou de distribuţie, care poate fi:

a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasa tensiune;

b) cutia de distribuţie supraterana sau subterana;

c) cutia de trecere de la linia electrica subterana la linia electrica supraterana.

(4) Pe cai de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrica monofazata sau trifazata, care poate fi pozata împreună cu reţeaua electrica de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe cai de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrica trifazata, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, mentinandu-se uniformitatea luminantei sau iluminarii.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mica între 3 şi 6 m.

(7) În parcuri, alimentarea cu energie electrica se va realiza numai prin montaj subteran.

ART. 59

(1) În localităţile urbane cu mai multe puncte de alimentare a reţelei sistemului de iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care sa se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvential, urmărindu-se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrica vor stabili numărul maxim de conectoare în cascada pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) În oraşele mari, cu numeroase puncte de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comanda al cascadelor.

(4) Legatura dintre punctele centrale de comanda şi punctele de execuţie – cascadele trebuie sa aibă rol atât de comanda, cat şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor.

ART. 60

(1) În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutarilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare.

(2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

(3) Instalatia de legare la pământ care deserveste reţeaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fata de pământ, masurata în orice punct al reţelei de nul, sa fie de maximum 4 Ω.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protecţie prin legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalatia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei.

(6) Ramificatiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare.

ART. 61

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat, de importanta caii de circulaţie pe care se monteaza, de tipul stalpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie sa prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08.

(3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie sa se facă în permanenta, prin curatarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici sa nu scada sub valorile admise între doua operaţiuni succesive de întreţinere.

(4) Realizarea unei uniformitati satisfăcătoare a repartiţiei luminantei sau iluminarii, după caz, pe suprafata căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corecta a inaltimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

SECŢIUNEA a 7-a

Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi

ART. 62

(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, Primaria Comunei Sepreus trebuie sa aibă masurati parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate.

(2) Primaria Comunei Sepreus este direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinta şi standardul SR 13433:1999.

ART. 63

(1) Instalaţiile de iluminat public trebuie sa asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanta suprafeţei caii de circulaţie şi a zonei adiacente.

(2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanta, cu excepţia intersectiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării.

(4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanta, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigura prin programul de întreţinere, realizandu-se înlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor şi a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminanta, pentru căile de circulaţie auto;

b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.

(6) Parametrii calitativi sunt:

a) uniformitatea pe zona de calcul;

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic.

ART. 64

(1) Iluminatul pieţelor şi al intersectiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare sa fie mai ridicat cu 50% fata de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidenta în intersectie, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare sa fie cu 50% mai ridicat fata de strada cu nivelul cel mai ridicat, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

(3) Iluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cat mai aproape de unghiurile intersectiilor.

(4) Iluminatul intersectiilor dintre strazile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în fata căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutiera.

ART. 65

(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul partii carosabile a caii de circulaţie respective, potrivit factorului „raport de zona alăturată” rezultat din proiectare, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina care asigura un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 66

(1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie sa asigure o luminanta egala cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea timpului de buna funcţionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinta cu 50% şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei.

ART. 67

(1) Iluminatul căilor de circulaţie în panta se va realiza cu micşorarea distantei dintre sursele de lumina proporţional cu unghiul de inclinare al pantei şi progresiv spre varful pantei, în asa fel încât sa se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinta cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care sa asigure ghidajul vizual.

(3) Stâlpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanta dintre aceştia micsorandu-se în funcţie de cat de accentuata este curba, care sa conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinta.

(4) În cazul intersectiilor unor cai de circulaţie cu niveluri de luminanta diferite, se va asigura trecerea graduala de la un nivel de luminanta la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminata, pentru adaptarea fiziologica şi psihologică a participanţilor la trafic.

ART. 68

(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanta cu 50% mai ridicat decât cel al caii de circulaţie respective, evitandu-se schimbarea culorii care produce soc vizual şi estetic perturbator.

(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersectiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variatia intensitatii luminoase sa distraga atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât sa se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie.

(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cat mai scăzut.

(6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanta menţionat la alin. (1) se poate mari pana la 100%.

ART. 69

(1) Relaţiile dintre marimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât sa rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.

(2) Inaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumina şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensitatii luminoase a acestora, astfel încât sa se asigure uniformitatea normata şi limitarea fenomenului de orbire.

(3) În cazul în care înălţimea stalpilor este data de situaţia existenta în teren şi din calcule rezulta necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stalpilor existenţi, suprainaltarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât sa se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersectii sursele de lumina şi corpurile de iluminat se monteaza la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiza care trebuie sa prevină fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distribuţie exclusiv directa a fluxului luminos către calea de circulaţie rutiera.

(7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere şi arhitecturale.

(8) În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât sa se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

ART. 70

(1) În cazul în care stâlpii pe care se monteaza corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situati între copacii plantati pe părţile laterale ale strazii, se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos sa fie astfel distribuit încât sa se asigure o distribuţie uniforma a luminantei, fără ca pe carosabil sa apara pete de lumina şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort.

(2) În funcţie de vegetatia existenta în zona adiacenta căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel încât distribuţia fluxului luminos sa nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaza periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos.

ART. 71

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel încât sa se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat sa nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutiera sau pietonala, asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară.

ART. 72

(1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumina în linie cu arborii şi nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie sa nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.

(2) În cazul arborilor de înălţime mica, se va utiliza distribuţia axiala a corpurilor de iluminat.

(3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumina se vor amplasa sub coroana, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezulta ca soluţia este acceptabilă.

(4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regula, iluminatul de tip axial.

(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol.

ART. 73

(1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei.

(2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanta, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre doua trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.

(3) Luminanta ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie sa fie de minimum:

a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel;

b) 10 cd/mp în zona de tranzitie a tunelului;

c) 6 cd/mp în zona centrala a tunelului.

(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de benzi continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licarire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.

(5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminantei, pentru a se evita efectul de grota neagra.

ART. 74

(1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanta trebuie sa asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranta.

(2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situeaza trebuie sa aibă valori cuprinse între 0,2-0,5.

(3) Nivelul de luminanta va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini.

ART. 75

(1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Condiţiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generală a luminantei, indicele de prag, uniformitatea longitudinala a luminantei, raportul de zona alăturată, luminanta zonei de acces, raportul dintre luminanta la începutul zonei de prag şi luminanta zonei de acces, luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminarii, iluminarea minima, după caz, vor avea valori cu referinta la standardul SR 13433:1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulaţie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelata, al culorii surselor de iluminat şi al pozitionarii acestora fata de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atentiei participanţilor la trafic şi a armonizarii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

(4) Primaria Comunei Sepreus eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public, care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranta a circulaţiei.

(5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului Primariei Comunei Sepreus care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate sa producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi, în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afară acestora.

ART. 76

(1) Pentru realizarea unei uniformitati satisfăcătoare a repartiţiei luminantei pe suprafata caii de circulaţie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât sa asigure parametrii luminotehnici normati, având ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) bilateral fata în fata;

d) axial;

e) central;

f) catenar.

ART. 77

(1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia caii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare şi standardele naţionale.

(2) În mediul rural, căile de circulaţie principale, cu excepţia drumurilor naţionale, se pot asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu căile de circulaţie cu trafic mediu, iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus.

(3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armaturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de buna funcţionare sa fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte buna a culorilor.

SECŢIUNEA a 8-a

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public

ART. 78

În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentaţie tehnica va fi şi anexa la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii:

a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:

– posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public;

– traseul reţelei;

– punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

– schema de actionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;

– amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lampii;

– locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărul lampilor şi a puterii totale consumate;

b) documentaţia tehnica pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împărţită pe categorii de cai de circulaţie, conform prevederilor art. 77, care trebuie sa cuprindă:

– denumirea;

– lungimea şi lăţimea;

– tipul de îmbrăcăminte rutiera;

– modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

– tipul reţelei electrice de alimentare;

– punctele de alimentare şi conectare/deconectare;

– tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora şi puterea lampilor;

– tipul şi distanta dintre stâlpi, înălţimea de montare şi unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat;

c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul şi avizele obţinute;

d) procesele-verbale de recepţie, însoţite de certificatele de calitate.

ART. 79

Operaţiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanenta a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;

b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mica amploare executate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea functionarii instalaţiilor pana la următoarea lucrare planificata;

c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor şi înlocuirea părţilor din instalatie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

ART. 80

În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;

b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;

c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;

d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

e) analiza stării tehnice a instalaţiilor;

f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;

g) supravegherea defrişării vegetatiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontari sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) intervenţii ca urmare a unor sesizări.

ART. 81

Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:

a) admitere la lucru;

b) supravegherea lucrărilor;

c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei;

d) control al lucrărilor.

ART. 82

În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:

a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta etc.);

b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

ART. 83

(1) La lucrările de revizie tehnica la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionari se lucrează cu linia electrica sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:

a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuala);

b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă exista o defectiune;

c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 84

La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:

a) înlocuirea sigurantelor necorespunzătoare;

b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;

c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;

d) refacerea inscriptionarilor, dacă este cazul.

ART. 85

La revizia reţelei electrice de joasa tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:

a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;

b) îndreptarea stalpilor inclinati;

c) verificarea ancorelor şi întinderea lor;

d) verificarea stării conductoarelor electrice;

e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;

f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;

h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrica, dacă este cazul;

i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legatura conductorului electric de nul de protecţie la armatura stalpului, legatura la priza de pământ etc.);

j) măsurarea rezistentei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.

ART. 86

Reparaţiile curente se executa la:

a) corpuri de iluminat şi accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;

c) reţele electrice de joasa tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.

ART. 87

În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:

a) înlocuirea lampilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparenta;

b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumina/lampii, a structurilor de protecţie vizuala şi a interiorului corpului de iluminat;

c) înlăturarea cuiburilor de păsări;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzătoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reţeaua electrica;

f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

ART. 88

În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se executa următoarele:

a) verificarea stării uşilor şi a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

c) verificarea sigurantelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);

d) verificarea şi strângerea contactelor;

e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolatie necorespunzătoare;

f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

g) verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei.

ART. 89

În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se executa următoarele lucrări:

a) verificarea distantelor conductelor fata de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de inalta tensiune şi alte obiective;

b) evidentierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenta;

c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetatiei în zona în care se obtureaza distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public;

d) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinarilor;

e) verificarea verticalitatii stalpilor şi îndreptarea celor inclinati;

f) verificarea şi refacerea inscriptionarilor;

g) repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea suruburilor la cleme şi la placa de protecţie;

h) verificarea stării conductoarelor electrice;

i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorata care prezintă crapaturi, rosaturi ori lipsa izolatiei;

j) se verifica starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legatura;

k) la izolatoarele de sustinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorata sau dacă imbinarea la suport este corespunzătoare, inlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

l) la console, bratari sau la celelalte armături metalice de pe stalp se verifica dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stalp;

m) la ancorele stalpilor se verifica dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se regleaza tensiunea în ancora;

n) la instalatia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi imbinarilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistenta de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, având ca referinta STAS 12604:1988;

o) în cazul în care, la verificarea sagetii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se întind astfel încât sageata formată sa fie cea corespunzătoare.

ART. 90

(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.

(2) Primaria Comunei Sepreus împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerari urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determina în funcţie de numărul de vehicule/ora şi banda astfel:

a) foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M1;

b) intens, între 360 şi 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2;

c) mediu, între 160 şi 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat M3;

d) redus, între 30 şi 160, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;

e) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat M5.

ART. 91

Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAP. III

Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public

ART. 92

Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în:

a) regulamentul serviciului;

b) hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;

c) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

ART. 93

Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publica sau privată, aparţinând, după caz, statului, unităţilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructura pentru prestarea serviciului de iluminat public;

b) servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;

c) dreptul de acces la utilitatile publice şi la Sistemul Energetic Naţional.

ART. 94

Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii:

a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienta economică;

b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;

d) sa asigure respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public, stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;

e) sa respecte şi sa efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini şi hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;

f) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. informaţiile solicitate şi sa asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării functionarii şi dezvoltării serviciului de iluminat public;

g) sa pună în aplicare metode performanţe de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;

h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile meteorologice le permit;

i) sa asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.

ART. 95

(1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanta vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 94.

ART. 96

Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

a) sa sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata a facturilor;

b) sa solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluarii prestării serviciului de iluminat public;

c) sa asigure echilibrul contractual pe durata delegarii gestiunii;

d) sa solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C.;

e) sa solicite recuperarea debitelor în instanta.

ART. 97

(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale, fie asociaţiile de dezvoltare comunitara constituite cu acest scop.

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitara, comunitatile locale componente.

(3) Primaria comunei Sepreus , în calitate de reprezentanta a comunităţii locale şi de semnatara ale contractului de delegare a gestiunii, este responsabila de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

ART. 98

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

ART. 99

Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

a) sa aplice clauzele sanctionatorii, în cazul în care operatorul nu respecta prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta;

b) sa verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;

c) sa solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului;

d) sa aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competenta;

e) sa ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii, după caz, în situaţia în care operatorul nu asigura indicatorii de performanta şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

f) sa refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificării tarifelor propuse de operator;

g) sa isi asume plata integrala sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz.

ART. 100

Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

a) sa aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice;

b) sa aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informati periodic despre:

– starea sistemului de iluminat public;

– planurile anuale şi de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

– planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

– stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;

– tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia;

– eficienta măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea;

c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public.

ART. 101

Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plata stabilite sub forma de taxe locale.

CAP. IV

Indicatori de performanta

ART. 102

(1) Indicatorii de performanta stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanta asigura condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptarile la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

c) satisfacerea judicioasă, echitabila şi nepreferentiala a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;

e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.

ART. 103

Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi:

a) calitatea şi eficienta serviciului de iluminat public;

b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

d) soluţionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) creşterea gradului de siguranta rutiera;

f) scăderea infractionalitatii.

ART. 104

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuate;

c) înregistrarea reclamatiilor şi sesizarilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea acestora;

d) accesul neingradit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competentele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

– modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

– calităţii şi eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanta stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu;

– modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;

– modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

– stadiului de realizare a investiţiilor;

– modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescripţiile tehnice.

ART. 105

Indicatorii de performanta generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

CAP. V

Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 106

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, în condiţiile legii.

ART. 107

(1) Regulamentele de serviciu proprii se elaborează şi se aproba de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţia de dezvoltare intercomunitara, după caz, în conformitate cu Regulamentul-cadru, în termen de 6 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial, şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea.

(2) În cadrul Regulamentelor de serviciu proprii se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie.

(3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.

(4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare.

(5) Pana la aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de iluminat public al Comunei Sepreus conform dispoziţiilor alin. (1), operatorii vor respecta prevederile Regulamentului-cadru.

ART. 108

În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

ART. 109

Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care sa aibă o durata de maximum 12 luni, în care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezulta din prezentul regulament, în special în privinta inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi masurarii parametrilor luminotehnici.

ART. 110

În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scaderii infractionalitatii, Primaria Comunei Sepreus împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţile de semnalare operativă a cazurilor de nefunctionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public al Comunei Sepreus.

ANEXA 1

la regulamentul propriu al serviciului de iluminat public al Comunei Sepreus, judetul Arad

INDICATORI DE PERFORMANTA

ai Serviciului de iluminat public al Comunei Sepreus

Nr.

crt

INDICATORUL DE PERFORMANTA

TRIMESTRU

TOTAL AN

I

II

III

IV

 

1

Indicatori de Performanta Generali

         

1.1.

Calitatea serviciilor prestate

         
  a) numărul de reclamaţii privind disfunctionalitatile

iluminatului public pe tipuri de iluminat:

-stradal

-pietonal

-ornamental etc.;

2

1

1

1

5

  b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale, pe tipuri de iluminat:

-stradal

-pietonal

-ornamental, notificate operatorului;

1

1

2

  c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare;

  d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) şi c) rezolvate în 48 de ore;

2

1

 

3

  e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) şi c) rezolvate în 5 zile lucrătoare

1

1

 

2

1.2.

ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

         

1.2.1.

ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI

         
  a) numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat:

– stradal

– pietonal

-ornamental.

  b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate;

  c) durata medie a intreruperilor pe tipuri de iluminat

– stradal

– pietonal

– ornamental.

1.2.2

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

         
 
  1. numărul de întreruperi programate, anunţate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat:

– stradal

– pietonal

– ornamental.

 

b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile pogramate;

  c) durata medie a intreruperilor programate;

  d) numărul de întreruperi programate, care au depăşit perioada de întrerupere programata, pe tipuri de iluminat:

– stradal

– pietonal

– ornamental.

1.2.3

ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

         
  a) numărul de întreruperi neprogramate datorate

distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de iluminat public;

  b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a).

1.3

RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

         
  a) numărul de sesizări scrise în care se precizează ca este obligatoriu răspunsul operatorului;

  b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.

2.

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAŢI

         

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAŢI PRIN LICENTA

         
  a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenta;

  b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii.

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANTA A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

         
  a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorarii din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului;

  b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare;

 

c) numărul de facturi contestate de utilizator;

  d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor;

  e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestarii valorilor acestora.

Serviciul tehnic

Sari la conținut